Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Avatar

Ilir Murtezaj

Informata Personale

Adresa:

Rr Rasim Kiçina nr 10, Skenderaj, Kosovë

Telefoni:

038 200 250 01

E-mail:

ilir.murtezaj@atk-ks.org

ilir.murtezaj1@hotmail.com

Kombësia:

Kosovarë

Ditëlindja:

09.08.1975

Eksperienca

 Data  05.02.2019
 Pozita Drejtor i përgjithshëm
Detyra dhe përgjegjësitë
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data 15.01.2018 - 05.02.2019
Pozita Drejtor i Departamentit të Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Detyra dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data  11.01.2018 - 07.02.2019
Pozita Kryetar i Komitetit të Auditimit – K.Komunal Skenderaj (punë sekondare)
Detyra dhe përgjegjësitë
 • Ofroj këshilla në të gjitha fushat të përgjegjësisë se menaxhmentit për KBFP
 • Sigurojë qe menaxhmenti i SSP-së realizon veprimtarinë në pajtueshmëri me te gjitha detyrimet ligjore ne fuqi,
 • Rishikoj dhe aprovoj po jo drejtoj strategjinë e auditimit dhe planet vjetore të Njësisë se Auditimit te Brendshëm,
 • Rishikoj raportet përmbledhëse të auditimit te brendshëm, te gjeturat dhe rekomandimet qe dalin, si dhe të kërkoj siguri se Menaxhmenti i SSP-së i ka adresuar këto si duhet,
 • Rishikoj deklaratat financiare, opinionin e auditimit të jashtëm dhe raportet,
 • Rishikoj përgjigjjen e menaxhmentit ndaj çështjeve të ngritura nga auditimi i jashtëm,
 • Mbrojë pavarësinë funksionale të Njësisë se Auditimit te Brendshëm,
 • Përgaditë dhe të nxjerr Statutin e Komitetit te Auditimit,
Emri i punëdhënësit K.Komunal - Skenderaj
Data 11.04.2016 – 14.01.2018
Pozita Drejtor i Departamentit të Shërbimit të Tatimpaguesve
Detyra dhe përgjegjësitë
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data  01.04.2013 - 07.04.2016
Pozita Drejtor i Departamentit  te Tatimpaguesve te Mëdhenjë
Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data   01.02.2010 – 31.03.2013
Pozita Menaxher i Njësisë se Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data 01.10.2009 - 31.01.2010
Pozita Udhëheqës i Ekipit të Kontrollit - Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
Data 10.12.2001
Pozita Inspektor kontrolli
Detyrat dhe përgjegjësitë
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës

Edukimi dhe trajnimet tjera

 Data  29.06.2000
Kualifikimi i fituar Ekonomist i Diplomuar
Fusha e studimit Financa dhe Banka
Universiteti Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”
Vendi i studimit Prishtinë, Kosovë
Titulli i fituar Ekonomist i Diplomuar
Data 20.09.2016
Kualifikimi i fituar Master i Arteve në Banka, Financa dhe Kontabilitet
Fusha e studimit Financa dhe Banka
Universiteti Provimet e perfunduara ne Universiteti Publik te Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndersa mbrojtja e Temes se masterit ne Kolegjin “Iliria” - Prishtinë
Vendi i studimit Prishtinë
Titulli i fituar Mater i Arteve në Banka, Financa dhe Kontabilitet
Trajnimet
 • Pjesëmarrës në trajnimin e organizuar nga Agjensioni Europian për Rindertim (AER-i) me temë : Audtimi i Mbrendshëm dhe Kontrolli i Mbrendshëm, 20.09.2004-12.11.2004
 • Pjesëmarrës në Workshopin-in e organizuar nga CEF-i në Slloveni. Tema : Hyrje ne Tatime dhe reforma tatimore, 24.09.2012-28.09.2012.
 • Pjesmarrës në Workshop-in e organizuar nga ATK-ja ne bashkëpunim me FMN-në me temë: Menaxhimi i Rrezikut, 11.11.2013-15.11.2013
 • Pjesëmarrës në trajnimin 5 ditorë (08.04-12.04.2013) në Vjenë-Austri të titulluar “Transfer i çmimeve”.
 • Kam vijuar kurse te Gjuhës Angleze
 Aftësitë personale
Gjuha Amtare  Shqipe
Gjuhët tjera Njohuri te gjuhës Angleze si në të folur ashtu edhe në të shkruar.

Njohuri të gjuhës Serbo-Kroate.

Aftësitë sociale I shquar për aftësi sociale të cilat janë fituar gjatë eksperiencës profesionale dhe akademike si dhe nga udhëtimet e ndryshme jashtë vendit.
Aftësitë Organizative Aftësi të mira organizative të cilat janë fituar si rezultat i eksperiencës në pozita te ndryshme te punës në Administratën Tatimore te Kosovës.
Aftësitë kompjuterike Komandë të mirë në Microsoft Office.
Mirënjohje te fituara Mirënjohja e dhuruar nga Ministri i Financave në shkurt/2011 për Njësinë me Përformancë më të mirë, e cila ka qenë nën udhëheqjen time

Informata Personale

 
Emri dhe mbiemri Ilir Murtezaj
Adresa Rr Rasim Kiçina nr 10, Skenderaj, Kosovë
Telefoni  038 200 250 01
E-mail ilir.murtezaj@atk-ks.org, ilir.murtezaj1@hotmail.com
Kombësia Kosovarë
Ditëlindja 09.08.1975
   

Eksperienca

 
 Data  05.02.2019
 Pozita Drejtor i përgjithshëm
Detyra dhe përgjegjësitë  
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data 15.01.2018 - 05.02.2019
Pozita Drejtor i Departamentit të Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Detyra dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data  11.01.2018 - 07.02.2019
Pozita Kryetar i Komitetit të Auditimit – K.Komunal Skenderaj (punë sekondare)
Detyra dhe përgjegjësitë
 • Ofroj këshilla në të gjitha fushat të përgjegjësisë se menaxhmentit për KBFP
 • Sigurojë qe menaxhmenti i SSP-së realizon veprimtarinë në pajtueshmëri me te gjitha detyrimet ligjore ne fuqi,
 • Rishikoj dhe aprovoj po jo drejtoj strategjinë e auditimit dhe planet vjetore të Njësisë se Auditimit te Brendshëm,
 • Rishikoj raportet përmbledhëse të auditimit te brendshëm, te gjeturat dhe rekomandimet qe dalin, si dhe të kërkoj siguri se Menaxhmenti i SSP-së i ka adresuar këto si duhet,
 • Rishikoj deklaratat financiare, opinionin e auditimit të jashtëm dhe raportet,
 • Rishikoj përgjigjjen e menaxhmentit ndaj çështjeve të ngritura nga auditimi i jashtëm,
 • Mbrojë pavarësinë funksionale të Njësisë se Auditimit te Brendshëm,
 • Përgaditë dhe të nxjerr Statutin e Komitetit te Auditimit,
Emri i punëdhënësit K.Komunal - Skenderaj
   
Data 11.04.2016 – 14.01.2018
Pozita Drejtor i Departamentit të Shërbimit të Tatimpaguesve
Detyra dhe përgjegjësitë  
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data  01.04.2013 - 07.04.2016
Pozita Drejtor i Departamentit  te Tatimpaguesve te Mëdhenjë
Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data   01.02.2010 – 31.03.2013
Pozita Menaxher i Njësisë se Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Planifikimin e funksionit te përmbushjes duke perfshire planet strategjike dhe vjetore
 • Zhvillimin dhe implementimin e procedurave per funksionimin e përmbushjes
 • Zhvillimin dhe implementimin e politikave  per funksionimin e përmbushjes
 • Koordinimin me Divizionin e Menaxhimit te Rrezikut ne identifikimin e rreziqeve te përmbushjes
 • Vendos dhe monitoron matësit kyç te performances.
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data 01.10.2009 - 31.01.2010
Pozita Udhëheqës i Ekipit të Kontrollit - Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenjë
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   
Data 10.12.2001
Pozita Inspektor kontrolli
Detyrat dhe përgjegjësitë  
Emri i punëdhënësit Administrata Tatimore e Kosovës
   

Edukimi dhe trajnimet tjera

 
 Data  29.06.2000
Kualifikimi i fituar Ekonomist i Diplomuar
Fusha e studimit Financa dhe Banka
Universiteti Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”
Vendi i studimit Prishtinë, Kosovë
Titulli i fituar Ekonomist i Diplomuar
   
Data 20.09.2016
Kualifikimi i fituar Master i Arteve në Banka, Financa dhe Kontabilitet
Fusha e studimit Financa dhe Banka
Universiteti Provimet e perfunduara ne Universiteti Publik te Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndersa mbrojtja e Temes se masterit ne Kolegjin “Iliria” - Prishtinë
Vendi i studimit Prishtinë
Titulli i fituar Mater i Arteve në Banka, Financa dhe Kontabilitet
   
Trajnimet
 • Pjesëmarrës në trajnimin e organizuar nga Agjensioni Europian për Rindertim (AER-i) me temë : Audtimi i Mbrendshëm dhe Kontrolli i Mbrendshëm, 20.09.2004-12.11.2004
 • Pjesëmarrës në Workshopin-in e organizuar nga CEF-i në Slloveni. Tema : Hyrje ne Tatime dhe reforma tatimore, 24.09.2012-28.09.2012.
 • Pjesmarrës në Workshop-in e organizuar nga ATK-ja ne bashkëpunim me FMN-në me temë: Menaxhimi i Rrezikut, 11.11.2013-15.11.2013
 • Pjesëmarrës në trajnimin 5 ditorë (08.04-12.04.2013) në Vjenë-Austri të titulluar “Transfer i çmimeve”.
 • Kam vijuar kurse te Gjuhës Angleze
   
 Aftësitë personale  
Gjuha Amtare  Shqipe
Gjuhët tjera

Njohuri te gjuhës Angleze si në të folur ashtu edhe në të shkruar.

Njohuri të gjuhës Serbo-Kroate.

Aftësitë sociale I shquar për aftësi sociale të cilat janë fituar gjatë eksperiencës profesionale dhe akademike si dhe nga udhëtimet e ndryshme jashtë vendit.
Aftësitë Organizative Aftësi të mira organizative të cilat janë fituar si rezultat i eksperiencës në pozita te ndryshme te punës në Administratën Tatimore te Kosovës.
Aftësitë kompijuterike Komandë të mirë në Microsoft Office.
Mirënjohje te fituara Mirënjohja e dhuruar nga Ministri i Financave në shkurt/2011 për Njësinë me Përformancë më të mirë, e cila ka qenë nën udhëheqjen time