Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbanë seminar me tatimpagues nga sektori i bujqësisë

Administrata Tatimore e Kosovës ka vazhduar ciklin e seminareve me tatimpagues, ku këtë herë ka mbajtur seminar për tatimpaguesit nga sektori i bujqësisë dhe blegtorisë. Përveç prodhuesve bujqësor dhe fermerëve, të pranishëm në këtë seminar ishin edhe përfaqësues nga Shoqatat e fermerëve dhe prodhuesve në Kosovë.

Qëllimi i këtij seminari ishte informimi i kësaj kategorie të tatimpaguesve me obligimet e tyre tatimore sipas Legjislacionit Tatimor të Kosovës. Më konkretisht, përmes këtij seminari u ofruan sqarime të detajuara se si dhe kur bujqit, fermerët, etj. kërkohet të përmbushin detyrimet tatimore, si dhe kur konsiderohet se bujqit, fermerët, etj. zhvillojnë aktivitet ekonomik, si dhe kërkohet të regjistrohen si biznes në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (ARBK).

Në këtë seminar janë ofruar edhe shembuj për të bërë më të mundur të kuptuarit e drejtë të të gjitha temave të prezantuara.

Gjatë këtij seminari, pjesëmarrësit parashtruan pyetje të ndryshme, lidhur me temat e prezantuara, si dhe pyetje të tjera lidhur me Legjislacionin Tatimor. Për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesi i seminarit dhe panelistët tjerë nga ATK.

Seminari është prezantuar nga znj. Valbona Jakupi – Zyrtare e lartë tatimore, gjegjësisht Këshilltare për TAP në Departamentin për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve.