Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sektori i ndërtimtarisë në monitorim specifik

Administrata Tatimore e Kosovës është e përkushtuar që të përmirësojë qasjen e saj aktuale në menaxhimin e rreziqeve të përmbushjes për të siguruar që përpjekjet për përmbushje të adresojnë rreziqet kryesore që e përbëjnë pjesën më të madhe të hendekut tatimor.

Qasja e re bashkëkohore përfshinë caktimin e resurseve dhe strukturimin e aktiviteteve bazuar në grupet e identifikuara të rrezikut, duke përdorur një varg intervenimesh për adresimin e shkaqeve të sjelljes së mos-përmbushjes, dhe duke vlerësuar suksesin e ndërhyrjeve sipas ndikimit të tyre në sjelljen e tatimpaguesit.

Bazuar në aktivitetet e zhvilluara nga Janari deri në Mars 2023, në monitorimin e sektorit të ndërtimtarisë – si njëri nga sektorët me risk të lartë të mos deklarimit të tatimeve, janë përfunduar 33 kontrolle tatimore, prej të cilave rezulton 1,521,894 euro tatim shtesë. Veç këtyre janë edhe 83 kontrolle të deleguara sipas analizës së riskut, të cilat do të realizohen në vazhdim.

ATK në vitin 2019 ka hartuar “Planin për Përmirësimin e Përmbushjes në Sektorin e Ndërtimtarisë ku përmes këtij plani ATK është duke kryer aktivitete intensive me qëllim të identifikimit të personave, të cilët nuk përmbushin detyrimet e tyre sipas legjislacionit tatimor. Ky plan në total përmban gjashtë (6) fusha me veprime të reformës.

Sektori i ndërtimtarisë është vetëm njëri ndër sektorët të cilat janë nën  llupën e ATK-së, si sektor të cilat sipas të dhënave të analizuara, rezultojnë me mos deklarim të saktë aktivitetin e tyre.