Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Seminari nga ATK: Ndryshimet ligjore sipas Ligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore

Duke u nisur nga rëndësia e zbatimit të ndryshimeve ligjore në fushën e procedurave tatimore, informojmë opinionin publik në lidhje me seminarin e parë për këtë vit, në të cilin u diskutua për ndryshimet ligjore, sipas Ligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore, i cili hyri në fuqi më 28 janar 2024. Në këtë seminar, ekspertë të Administratës Tatimore shkëmbyen informacione dhe përvoja, duke adresuar çështje kyçe të ligjit të ri dhe ndikimin e tij tek përmbushja e detyrimeve tatimore.

 

Gjatë këtij seminari në detaje u trajtuan të gjitha ndryshimet ligjore, disa prej të cilave u elaboruan edhe me shembuj praktik.

 

Diskutimet e hapura dhe bashkëpunimi i ndërsjellë u theksuan si elemente kyçe për të siguruar implementimin e suksesshëm të këtyre ndryshimeve si dhe për të adresuar çdo shqetësim që mund të lindë në procesin e zbatimit të këtij ligji.

 

Seminarin e karakterizoi interaktiviteti me të pranishmit, të cilët parashtruan pyetje të ndryshme rreth procedurave tatimore për të cilat edhe morën përgjigje nga përfaqësuesit e ATK-së.

 

Me theks të veçantë,  në këtë seminar u tha se ndryshimet e bëra me këtë ligj në përgjithësi janë pozitive dhe kanë një qëllim i përbashkët për të përmbushur objektivat në përmirësimit e përmbushje së detyrimeve tatimore.