13.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_23
Rregullore nr. 2007/23 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale


12.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_22
Rregullore nr. 2007/22 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


11.06.2006
Rregullore_2005_51
Rregullore nr. 2005/51 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


10.06.2006
Rregullore_2005_40
Rregullore nr. 2005/40, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_A2005_20
Rregullore nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/35 mbi Pensionet në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_2005_17
Rregullore Nr. 2005/17 Për shpalljen e ligjit mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës


09.06.2006
Rregullore_2005_5
Rregullore nr. 2005/5 për shpalljen e Ligjit mbi Lojërat e Fatit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës


Pages:   1 2