Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

10.01.2023
RREGULLORE Nr. 01/2023
Ndryshim-plotesimi i Rregullorës nr. 01-2022


05.10.2022
RREGULLORE (ZKM) Nr. 02/2022
Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në administratën tatimore të kosovës


20.01.2022
RREGULLORE E BRENDSHME ATK NR. 01/2022
Rregullorja e brendshme mbi Përcaktimin e Procedurave për Funksionimin e Njësive Organizative për Gjoba dhe Ndëshkime (ZGjONA)


12.02.2020
RREGULLORE E BRENDSHME ATK NR. 01/2020
Rregullorja e brendshme per Rimburisme


13.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_23
Rregullore nr. 2007/23 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale


12.06.2007
RREGULLOJA_NR_2007_22
Rregullore nr. 2007/22 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


11.06.2006
Rregullore_2005_51
Rregullore nr. 2005/51 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


10.06.2006
Rregullore_2005_40
Rregullore nr. 2005/40, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_A2005_20
Rregullore nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/35 mbi Pensionet në Kosovë


09.06.2006
Rregullore_2005_17
Rregullore Nr. 2005/17 Për shpalljen e ligjit mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës


09.06.2006
Rregullore_2005_5
Rregullore nr. 2005/5 për shpalljen e Ligjit mbi Lojërat e Fatit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës


Pages:   1 2