Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

15.06.2023

Formulari i Aplikacionit për “Lirimi nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative”


15.06.2023

Formulari i Aplikacionit për “Lirimet në importim me rastin e importimit të lëndës së parë”


15.06.2023

Formulari i Aplikacionit për “Lirimet nga TVSH në rastin e blerjes së lëndës së parë brenda vendit”


15.12.2020

Formulari i Aplikacionit për “Lirimet nga TVSH në rastin e blerjes së lëndës së parë brenda vendit”

18.07.2019

Lirimi në import të TVSH- së për Teknologji Informative


18.07.2019

Lirimi në import të TVSH- së për Lëndën e Parë


14.01.2019

Njoftim nga Komisioni për Lirime në import 2019


21.12.2018

Stoqet për qëllime të Lirimit të Lëndës së Parë/Gjysëmproduktit/Burimet e Energjisë në Importe


21.12.2018

Stoqet për qëllime të Lirimit të Pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit në Import


26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH me rastin e importimit të lëndës së parë


26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative


02.03.2018

Pajisjet e TI – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.12, për vitin 2017


02.03.2018

Lënda e parë – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.11, për vitin 2017