Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

MANUALET


12.12.2023
Manual përdorimi për: Udhëzuesin Interaktiv, Kalkulatorët Tatimor dhe Raportimin e Denoncimeve
12.08.2021
Udhëzues përdorimi për aplikim për subvencionim nga pakoja e ringjalljes ekonomike
28.04.2021
Udhëzues përdorimi për aplikim për subvencionim të pagave dhe qirasë
19.04.2020
Udhëzues përdorimi për pagesë shtesë të punëtorëve të rrezikuar nga kontakti i drejtpërdrejtë me konsumatorin
18.04.2020
Udhëzues përdorimi për kompensimin e pagave të punëtorëve
18.04.2020
Udhëzues përdorimi për kompensimin e qirasë
21.06.2012
Udhëzues për Punëdhënësit – Çka duhet të dini për Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale?
25.05.2012
Udhëzues për deklarim të Pagave dhe Pensioneve përmes EDI-t
25.04.2012
Udhëzues për EDI
19.06.2013
Udhëzues për vërtetim tatimor

PREZANTIMET


07.03.2023
Seminar për Fermer – Përmbushja Tatimore
02.11.2022
Seminar Online me temën: Rimbursimet Tatimore
13.08.2021
Përfitimet nga pakoja e ringjalljes ekonomike
18.03.2021
Detyrimet tatimore nga OJQ-të
28.02.2020
ATK dhe KKRF – Seminar me tatimpagues – Shkurt/2020
19.09.2019
Ndryshimet në ligjin për tatim në të ardhura të korporatave
19.09.2019
Trajtimi tatimor i kontratave afatgjate ndërtimore
08.05.2019
Trajnim për Gjyqtarë dhe Ekspertë gjyqësor
11.03.2019
Sistemi tatimor në Kosovë
07.03.2019
Informata të përgjithshme për funksionimin e tatimeve në Kosovë
27.02.2019
Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare
25.05.2018
Seminar/Trajnim për Gjyqtarët – 25.05.2018
15.05.2018
Seminar për Organizata Buxhetore
05.04.2018
Seminari për OJQ në bashkëpunim me Save the Children
26.03.2018
Shërbimet e reja elektronike
26.03.2018
Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave financiare për PD, CD dhe DO
17.11.2017
Aplikimi i Ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet në lëmin e ndërtimtarisë
brenda vendit
17.11.2017
Aplikimi i Ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet e blera jashtë Kosovës
07.07.2017
Seminar për partnerët strategjik të programit AGRO/USAID
05.07.2017
Konferencë për media – Zhvillimet në ATK
09.02.2017
Sminar për OJQ
01.02.2017
1. Deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes
2. Aplikimi i Ngarkeses së Kundert në Ndertimtari
3. Deklarimi vjetor
4. Kërkesat për Raportim Financiar
5. Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro
Pages:   1 2