Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – është marrëveshje në mes të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cilat obligon institucionet financiare të raportojnë përmes Administratës Tatimore të Kosovës për llogaritë financiare të shtetasve amerikan tek Shërbimi i të Hyrave të Brendshme të ShBA-së .

 

NJOFTIMET
LIGJET DHE MARRËVESHJET
FORMULARË
UDHËZIMET
LINQE TË NDRYSHME

Personat kontaktues në Administratën Tatimore të Kosovës:

Për çështje teknike:

Rifat Hyseni
Email: rifat.hyseni@atk-ks.org
Tel: +381 38 200 250 15

Për çështje joteknike:

Valentina Hasani
E-mail: valentina.hasani@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 05