Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

26.01.2024

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar

22.01.2024

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar

13.12.2023

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë për Punësim të Republikës së Kosovës

20.09.2023

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

04.05.2023

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

09.03.2023

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Inspektorati i Punës

23.03.2023

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovë

15.12.2022

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit

29.06.2022

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Njësisë për Inteligjenca Financiare

21.03.2022

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ndërmarrjes Publike KOSTT

18.03.2022

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

21.02.2022

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ndërmarrjes Publike KOSTT

02.11.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

14.10.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

05.07.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit

25.06.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë

22.05.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë

11.02.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

22.01.2021

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar

09.12.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovë

07.10.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

18.09.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Institucionit IBAS

16.07.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Komunës së Prishtinës

18.05.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Njësisë për Inteligjenca Financiare

07.05.2020

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

21.10.2019

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

21.06.2019

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministrisë së Financave

26.06.2019

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Fondit për Sigurime Shëndetësore

02.05.2019

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik Përfaqësuesit nga Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

12.04.2019

Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit

 

06.07.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË ATK-BSK

25.06.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

15.02.2021

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET AUTORITETIT KOSOSVAR TË KONKURRENCËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

09.12.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

08.05.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE ZYRËS SË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

26.06.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE FONDIT PËR SIGURIME SHËNDETËSORE

08.05.2019

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA E KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


12.10.2018

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE – ZYRA E TË HYRAVE PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË FINANCAVE – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS


26.03.2018

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KP


01.12.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE AKA


10.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KISA


12.12.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE ATE-SË/DE-SË


24.10.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE KKRF-SË


12.26.2013

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE DPTSH-SË


06.04.2016 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE POSTËS SË KOSOVËS