Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Shteti

Në fuqi nga Kosova

E zbatueshme

Komente

Dividendët [1]

Interesi [2]

Tantiemat

31.12.2018

01.01.2019

15%

10%

0%

23.02.2010

13.04.2012

Nga Ish Jugosllavia

10/15%

15%

10%

09.07.2015

Shtator, 2010

01.01.2016

Janar, 2011

5/15%

15%

10%

0%

10%

0%

24.07.2023

01.01.2024

5/15%

0%

10%

03.07 2017

01.01.2017

5%

5%

5/10%

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

5/15%

0%

10%

02.09.2011

02.09.2011

Nga Ish Jugosllavia

15%

0%

0%

31.12.2021

01.01.2022

15%

10%

0%

13.01.2014

01.01.2015

0/5%

0%

0%

04.03.2022

01.01.2023

10/15%

5%

0%

04.12.2017

01.01.2018

5/10%

5%

5%

22 Nëntor 2021

01.01.2022

0/10%

0/10%

0/5%

30.11.2021

03.01.2022

0/15%

10%

0%

20.09.2019

01.01.2020

0/10%

0/10%

0/10%

06.06.2011

01.01.2014

0/5%

10%

10%

14.04.2014

01.01.2015

5/10%

5%

5%

08.11.2012

01.01.2016

5/10%

10%

10%

10.10.2018

01.01.2019

5/10%

5%

0%


[1] Disa traktate parashohin përjashtim për disa lloje të dividendëve.

[2] Disa traktate parashohin përjashtim për disa lloje të interesit.