Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo


06.07.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË ATK-BSK

25.06.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

15.02.2021

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET AUTORITETIT KOSOSVAR TË KONKURRENCËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

09.12.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS

08.05.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE ZYRËS SË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT

26.06.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS DHE FONDIT PËR SIGURIME SHËNDETËSORE

08.05.2019

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA E KOSOVËS DHE ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


12.10.2018

MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE – ZYRA E TË HYRAVE PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË FINANCAVE – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS


26.03.2018

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KP


01.12.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE AKA


10.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ATK DHE KISA


12.12.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE ATE-SË/DE-SË


24.10.2016

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE KKRF-SË


12.26.2013

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE DPTSH-SË


06.04.2016 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ATK-SË DHE POSTËS SË KOSOVËS