Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Trajtimi Tatimor i Furnizimeve Elektronike

Trajtimi Tatimor i Furnizimeve Elektronike

Karta e Tatimpaguesit

Karta e Tatimpaguesit

Përmbushja Tatimore

Përmbushja Tatimore

Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!

Të ardhurat tuaja janë objekt tatimi!

Mbajë Dokumentacionin sipas Ligjit!

Mbajë Dokumentacionin sipas Ligjit!

Regjistrohu, Deklaro dhe Paguaj Tatimin

Regjistrohu, Deklaro dhe Paguaj Tatimin