Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit “MOSDEKLARUESIT”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit, si: persona fizikë jo-afarist, persona fizikë afarist dhe persona juridikë, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të: regjistrohen, mbajnë dokumentacion, deklarojnë dhe të paguajnë saktë dhe në kohë detyrimet tatimore. Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2022, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takim me palët e interesit për trajtimin e mallit pa dokumentacion

Me qëllim të koordinimit të aktiviteteve në fushën e trajtimit të mallit pa dokumentacion, si dhe mungesës në stoqe, sot ekipi i cili menaxhon me këtë projekt ka mbajtur takim me palët e interesit. Në këtë takim z. Nahit Sharku, Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit për Programe dhe Procedura foli për përmirësimin e përmbushjen tatimore …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe mbi 600 mijë euro borxhe të mbledhura

Angazhimi i pandërprerë i Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme në trajtimin e borxheve të tatimpaguesve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, ka rezultuar me mbi 600 mijë euro të mbledhura, aksioni në fjalë është realizuar tek 18 subjekte biznesore. Stafi i Mbledhjes së Detyrueshme mbetet i përkushtuar  maksimalisht në trajtimin dhe mbledhjen e borxheve, duke ndërmarr …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në legjislacionin tatimor. Aktivitetet …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka ndërmarr dje aksion për trajtimin e borxheve në vlerë 1.4 milion euro

Në vazhdën e veprimeve që është duke ndërmarr Drejtoria për Mbledhjen e Borxheve në ATK, aktiviteti i zhvilluar ditën e djeshme ka rezultuar me inkasim të borxheve në vlerë prej 351,546 euro. Masat e sforcuara ditën e djeshme të datës 31 gusht, të cilat janë zhvilluar me asistencë të Policisë së Kosovës,  kanë qenë tek …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Monitorimi i hotelerisë/gastronomisë, këngëtareve, stilisteve, si dhe salloneve të bukurisë

Zëvendësues Drejtori i Përgjithshëm i ATK Ilir Murtezaj sot ka mbajt konferencë për media, përmes së cilët ka njoftuar se ka realizuar aktivitete në teren te veprimtaria e gastronomisë/hotelerisë, këngëtarëve, stilistët, si dhe salloneve të bukurisë.  Murtezaj tha se Administrata Tatimore e Kosovës ka mbledhur informacione të ndryshme, të cila e vërtetojnë aktivitetin e gastronomisë/hotelerisë, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dje janë inkasuar 417,163 euro borxhe

Vazhdojnë aktivitetet e Departamentit për Menaxhimin e Mbledhjes së Borxheve, këtë rast janë zhvilluar procedurat e konfiskimit të pasurisë tek 12 subjekte me obligim 1,066,266 euro. Bazuar në kornizat ligjore që përcaktojnë përgjegjësit e këtij departamenti është arritur të inkasohen borxhe në vlerë prej 417,163 euro.   Vlen të theksohet se përveç vlerës së paguar, …