KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK konfiskon afër 1 milion euro pasuri të tatimpaguesve që kanë borxhe tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërmarr veprime ligjore ndaj tatimpaguesve, të cilët kanë obligime tatimore të pa shlyera. Nga aktivitetet e zhvilluara është konfiskuar pasuria e tatimpaguesve, të cilët nuk janë përgjigjur kërkesave ligjore nga ATK, siç janë lëshimi i letër-kujtesave, dorëzimi i barrëve tatimore në kadastër, pasurin e paluajtshme, bllokimi i llogarive bankare, bllokime …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK renditet e para në Raportin e OECD-së

Administrata Tatimore e Kosovës është vlerësuar më së miri në Raportin e OECD-së mbi Konkurrencën në Evropën Juglindore 2021, në këto fusha: në tiparet, funksionet dhe organizata; në vlerësimin e përmbushjes dhe menaxhimin e rrezikut; pavarësinë dhe transparencën; deklarimin tatimor dhe procedurat e pagesës; shërbimet ndaj tatimpaguesve. Në këtë raport përfshihen gjashtë vende të Evropës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK më shumë se çdoherë tjetër arrin që për 74.3 milion euro të rris inkasimin e të hyrave nga tatimet

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj sot përmes një konference për media ka prezantuar rezultatet nga aktivitetet e zhvilluara për gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Gjatë këtij prezantimi për media, drejtori Murtezaj shpalosi se institucioni i ATK-së për periudhën janar-qershor 2021 ka arritur që të rris dukshëm inkasimin e të hyrave nga tatimet …

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Marrëveshje Bashkëpunimi mes ATK-së dhe BKS-së

Në vazhdën e bashkëpunimit me institucione dhe organizata me interes Administrata Tatimore e Kosovës dhe Byroja Kosovare e Sigurimit, sot kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi, e cila është nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Drejtor Ekzekutiv i BKS-së Sami Mazreku. Qëllimi i kësaj marrëveshje të bashkëpunimit është shkëmbimi i të dhënave në …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të përcaktuara me ligj. Andaj, Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK nga sot fillon me aktivitete intensive për periudhën Korrik-Shtator 2021

Administrata Tatimore e Kosovës në bazë të Planit të Punës dhe Planit për Trajtimin e Rreziqeve ka hartuar Planin Operativ të Veprimit, i cili ka në fokus inspektimin e aktiviteteve ekonomike që zhvillohen nga ana e tatimpaguesve. Ky plan i veprimit përfshin periudhën Korrik – Shtator 2021, periudhë kjo e cila kërkon aktivitete më të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Bashkëpunimi në mes ATK-së dhe ARBK-së

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë kanë nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi me qëllim të ofrimit të mundësisë për qasje online të ATK-së gjegjësisht Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës,  në dosjet elektronike të tatimpaguesve, të cilat dosje janë në posedim të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Kjo …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konferenca kombëtare për formalizmin e punës në Kosovës

Në kuadër të aktiviteteve të Strategjisë Kombëtare  për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë jo-formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare ndërmjet viteve 2019 – 2023 dhe Planit te Veprimit, në mbështetje të projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja e Inspektoratit të Punës për luftën kundër punës së padeklaruar” Ministria e Financave, Punës …