Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vlerësohet për ngritjen e përmbushjes tatimore dhe menaxhimin e rreziqeve fiskale

Progresi i Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave tatimore ndër vite, po  kontribuon çdoherë e më shumë në rritjen e te hyrave buxhetore dhe mirëqenies se qytetareve te vendit. Këto arritje pasqyrojnë përkushtimin e vazhdueshëm të ATK-së për përmirësimin e shërbimeve dhe transparencës, si dhe për mbështetjen tatimpaguesve në kryerjen e obligimeve …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave fizikë jo afaristë, personave fizikë afaristë dhe personave juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale, në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi përshëndetës me Simon Woodcock

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj ka pritur në takim përfaqësuesin nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar Simon Woodcock, në një takim falënderues.   Zt. Woodcock ka kontribuar në mënyrë të pazëvendësueshme në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe logjistike të hetimeve tatimore, tha drejtori i ATK-së duke shtuar se takimi ynë përshëndetës është një …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë tatimpaguesve se në bazë të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa dokumentacion.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili …

Njoftim për tatimpagues – Aktivitete intensive në veprimtarinë e ndërtimtarisë

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Identifikues të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon trendi rritës i të hyrave tatimore, 356.5 milionë euro të hyra vetëm për periudhën janar-prill 2024

Administrata Tatimore të Kosovës vazhdon me trendin rritës të të hyrave, ku vetëm për periudhën janar-prill 2024 ka arritur të mbledhë 356.5 mil euro, apo 38.9 milionë euro më shumë se në  periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, apo shprehur në përqindje 12.3 %. Ndërsa në raport me planin kemi tejkalim të planit për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi mes përfaqësuesëve të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe Administratës Tatimore të Kosovës

Në Administratën Tatimore të Kosovës u mbajt takimi mes Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe ATK-së, ku u diskutua për sfidat dhe mundësitë në luftën kundër korrupsionit përmes hetimeve tatimore. Në këtë takim përfaqësuesit gjerman theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të luftuar fenomenin e korrupsionit, duke e vlerësuar ATK-në si një …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë tatimpaguesve se në bazë të Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa dokumentacion.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave dhe/apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së duhet të deklarojnë …