Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Projekti për deklarimin elektronik të tatimit në paga dhe kontributeve pensionale, nga 1 Maji 2012 është mundësi alternative e deklarimit, e nuk do të jetë domosdo e vetmja formë e deklarimit të bizneseve. Forma aktuale e raportimit, përmes formularëve të posaçëm dhe raportimit tremujor, do të mund të përdoret deri në fund të muajit Korrik. …

(sq)

Kurse Trusti do të ketë informacion më të saktë dhe në kohë për kontribuuesit dhe kursimet e tyre pensionale. E gjithë kjo do të bëhet e mundur falë sistemit të ri të ndërtuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) në bashkëpunim me Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti). Por projekti për deklarimin elektronik të …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …

(sq)

Ai gjithashtu tha se “përmes monitorimit, këshillimit dhe  trajnimit,  ne mund të ndihmojmë institucionet e Kosovës, por gjithashtu ne mund të ndihmojmë këto institucione duke siguruar pajisje shtesë që kanë vlerë të konsiderueshme, sikur që jemi duke e bërë sot”. Ndërsa, ministri Bedri Hamza, duke falënderuar z. De Marnhac dhe misionin e EULEX-it , tha …

(sq)

Para tatimpagueseve në mënyrë të detajuar janë trajtuar çështjet tatimore si: deklarimi vjetor dhe deklarimi i kësteve paradhënie për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Tatimin në të Ardhura të Korporatave, përpilimi i deklaratave tatimore dhe deklarimi i të ardhurave nga Ortakëria. Gjithashtu, me fokus të veçantë janë trajtuar edhe çështje të tjera si: Raportimi …

(sq)

Ligji Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat për mallrat pa origjinë parasheh: Kur një person i angazhuar në aktivitet ekonomik posedon mallra pa origjinë, ai person do t’i nënshtrohet ndëshkimit administrativ me njëzetepesë përqind (25%) të vlerës së tregut së mallrave. Ato mallra mund të merren dhe të mbahen në kujdestari të ATK-së,  me qëllim të …

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Regjioni Data Ora Vendndodhja Gjilan 21.03.2012 11:00  Restorant “Luli” Kati i II Mitrovicë 22.03.2012 11:00 Salla e zyrës regjionale të ATK-së Gjakovë 23.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Pejë 26.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Prizren 27.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal Ferizaj 28.03.2012 11:00 Qendra …

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 07.03.2012.   Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, mund ta gjeni në linkun Publikime.  

(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 01.03.2012, dhe do të ketë efekt retroaktiv nga 1 Janari 2009. I njëjti do të vazhdojë të aplikohet deri më 31 Gusht 2013. Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2012 për Ndërmarrjet Publike, mund ta gjeni në linkun Publikime.

(sq)

Sigurisht se sukseset e vazhdueshme bazohen në baza të shëndosha të ndërtuara vit pas viti dhe punë të zellshme të stafit të ATK-së. Duke ofruar shërbime sa më të mira dhe duke krijuar barazi për të gjithë tatimpaguesit. Përkundër vështirësive që sfidojnë, ATK është e vendosur të vazhdojë me përkushtimin më të madh të realizojë …