Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK-ja, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor:

– Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të paraqitjes së vlerës reale të kompensimit të punëtorëve dhe kontributit të tyre në të hyrat e ATK-së, dhe Trustit Pensional.

– Identifikimi dhe trajtimi i bizneseve, të cilat bëjnë nën-deklarim të qarkullimit me qëllim të qëndrimit vazhdimisht në kuotën fikse prej 37.5€ në çdo 3 muaji.

– Identifikimi dhe trajtimi i bizneseve, të cilat bëjnë nën-deklarim me qëllim të qëndrimit vazhdimisht nën 50,000 euro për 12 muaj.

ATK-ja, inkurajon të gjitha kategoritë e lartpërmendura që t’i përgjigjen në menyrë të saktë detyrimeve tatimore, në të kundërtën ATK-ja, do të detyrohet që të ndërmarrë masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor.

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju do të kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenies shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore.

Administrata Tatimore e Kosovës