Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së

Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjithë personave të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave dhe/apo furnizim të shërbimeve.

Deklaruesit e TVSH-së duhet të deklarojnë saktë furnizimet e tyre duke aplikuar Normën e TVSH-së në përputhje me Ligjin e TVSH-së, si:

  • Shitjet e liruara pa të drejtë kreditimi;
  • Shitjet e liruara me të drejtë kreditimi;
  • Eksportet;
  • Shitjet e tatueshme me normën 18%;
  • Shitjet e tatueshme me normën 8%.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen te bizneset – Deklarues të TVSH-së, me qëllim të identifikimit të atyre bizneseve, të cilat nuk janë duke aplikuar saktë Normën e TVSH-së.

 

Disa nga këta tatimpagues, nuk janë duke zbatuar këtë obligim, prandaj ATK-ja, u bënë thirrje që me rastin e furnizimit të mallrave dhe/apo shërbimeve të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së, në mënyrë që edhe konsumatorët të paguajnë TVSH-në në përputhje me Ligjin e TVSH-së.

 

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon të gjithë tatimpaguesit – Deklarues të TVSH-së që t’iu përgjigjen në mënyrë të saktë detyrimeve tatimore, në të kundërtën ATK-ja do të detyrohet që të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas legjislacionit tatimor.

 

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju do të kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore.

 

Administrata Tatimore e Kosovës