Denoncime 0800 80 800

Njoftim për tatimpagues – ATK, vendos kufizime në Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01.02.2023 do të publikoj versionin e ri të Sistemit Elektronik – EDI. Ndryshimi që do të jetë në krahasim me versionin e tanishëm, është kufizimi në deklarimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, të cilat nuk do të mund të dërgohen nëse nuk janë të plotësuara ashtu siç kërkohet. Më konkretisht, kufizimet janë bërë në kolonën e Numrit Unik Identifikues, Numrit Fiskla dhe Numrit Personal.

 

Në vijim gjeni sqarimet se si duhet të plotësohet kolona e NUI / NF / NP:

 

LIBRI I SHITJES LIBRI I BLERJES
Vendosja e Numrit në Kolonën e NUI/NF/NP Përshkrimi Vendosja e Numrit në Kolonën e NUI/NF/NP Përshkrimi
81XXXXXXX NUI me 81… vendoset për Shitjet për personat e regjistruar në ARBK. 81XXXXXXX NUI me 81… vendoset për Blerjet nga personat e regjistruar në ARBK.
60XXXXXXX NF me 6…. Vendoset për Shitjet për personat që janë të regjistruar në ATK. 60XXXXXXX NF me 6… vendoset për Blerjet nga personat që janë të regjistruar në ATK.
1 Numri 1 vendoset për Shitjet nga Pajisja Elektronike Fiskale / Sistemi Fiskal, gjegjësisht Pazari ditor. Pra numri 1 mund të vendoset vetëm nëse plotësohen ndonjëra nga rubrikat, si: 9; 10c; 12 dhe 14. 1XXXXXXXXX apo 2XXXXXXXXX Numri Personal me 1….apo 2… vendoset për Blerjet nga personat fizikë jo-afaristë.
2 Numri 2 vendoset për Shitjet e shërbimeve jashtë vendit, pra nëse plotësohet rubrika 10a. 8 Numri 8 vendoset për Importet. Pra vendoset nëse plotësohen ndonjëra nga rubrikat , si: 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 65 dhe 41.
3 Numri 3 vendoset për Eksportet, pra nëse plotësohet rubrika  11. 9 Numri 9 vendoset për Rregullimet për të ulur TVSH për pagesë me 18%, pra nëse plotësohet rubrika 61.
4 Numri 4 vendoset për Rregullimet për të rritur TVSH me 18%, pra nëse plotësohet rubrika 24. 10 Numri 10 vendoset për Rregullimet për të ulur TVSH për pagesë me 8%, pra nëse plotësohet rubrika 63.
5 Numri 5 vendoset për Rregullimet për të rritur TVSH me 8%, pra nëse plotësohet rubrika 26.
6 Numri 6 vendoset për Blerjet jashtë vendit që i nënshtrohen ngarkesës së kundërt të TVSH, pra nëse plotësohet rubrika 28.
7 Numri 7 vendoset për Shitjet për Organizatat Ndërkombëtare, të cilat nuk kanë Numër Fiskal nga ATK.

 

 

Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes, duhet të plotësohen dhe të deklarohen në baza mujore nga data 01 deri më 20 të muajit vijues, pra librat kërkohet të deklarohen në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata e TVSH-së.

 

Sa i përket plotësimit të Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, referojuni udhëzuesve përkatës të publikuar në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org te linku Shërbime Elektronike – Libri i Blerjes dhe i Shitjes.

 

Administrata Tatimore e Kosovës