Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Ky formular hyn në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi që përfaqësuesi të marrë informatat tatimore, ju duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në zyrën regjionale të ATK-së. Pa këtë autorizim, ATK nuk do t’ia japë informatat ndonjë personi veç atij të paraparë me ligj apo i autorizuar nga ju.

Për të shkarkuar formularin sipas procedures se rregullte përmes web faqes së ATK-së, hyni njësoj sikurse hyni për shkarkimin e deklaratës tatimore (gjegjësisht në linkun http://apps.atk-ks.org/edeclarations/) tek pjesa e “Shërbime elektronike” , kliko ikonen “Shkarko deklaratë elektronike”, apo mund ta merrni në zyrën regjionale të ATK-së që e keni më afër.  

 Pas vendosjes së “Numrit fiskal” dhe “Teksti me pamje”,  kliko “Vazhdo” . Një prej zgjedhjeve në meny është “Shkarko Autorizimin për Informata Tatimore”. Klikoni në atë zgjedhje me ç’rast në mënyrë automatike do të plotësohet pjesa e parë e të dhënave që kanë te bëjnë me “Informatat e tatimpaguesit” dhe mandej klikoni “Shkarko”.