Komunikatë për Media – Administrata Tatimore e Kosovës, verifikon stoqet e deklaruar

Administrata Tatimore e Kosovës, – Njësia e Kontrollit Special, ka ndërmarrë aktivitetet e radhës, me qëllim të verifikimit të stoqeve te tatimpaguesit që merren me tregtimin e derivateve të naftës në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Aktiviteti i ndërmarr me datë: 02.02.2011, ka për qëllim zbatimin e nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-222  “ Mbi Administratën …

Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Tatimpaguesit

Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor. Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor. Me këtë seminar  janë shqyrtuar këto tema: –     Raportimi i blerjeve mbi 500 euro, –     Regjistrimi  dhe …

Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Zyrtarët e Njësive Buxhetore

Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për Njësitë Buxhetore me temën : Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro. Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore, ka realizuar  seminarin  me temën Raportimi i blerjeve mbi 500 euro. Raportimi i blerjeve mbi 500 euro, është prezantuar nga përfaqësuesi i ATK-së, …

Administrata Tatimore e Kosovës – Organizon Seminare

Seminari për njësitë buxhetore: TEMA: Raportimet e blerjeve mbi 500 euro Seminari për tatimpagues: TEMA: Të rejat në legjislacionin tatimor SEMINARI PËR NJËSITË BUXHETORE MBAHET NË: Vendndodhja:  Salla e Kuqe – Pallati i rinisë – Prishtinë Data: 27.01.2011_ Ora:  13:00-15:00_ Në këtë seminar ftohen të jenë pjesëmarrës zyrtarët financiar të Njësive Buxhetore qendrore dhe lokale, me qëllim  që …

Njoftim për të krijuar dhe mbajtur Listën e Stoqeve

Të nderuar Tatimpagues, Administrata Tatimore gjatë viti 2011, do të ketë prioritet kontrollimin e origjinës së mallrave në tregun e lirë, prandaj nga ju kërkohet që të keni listën e Stoqeve si dhe të posedoni dokumentacion të rregullt mbi origjinën e tyre. Bazuar në nenin 59 të Ligjit 03/L-222 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat, ATK …

Shtyhet afati i ndërrimit të certifikatave të TVSH-së

Administrata Tatimore e Kosovës – ATK, me qëllim të ngritjes së shërbimit ndaj tatimpaguesve, njofton se ka shtyrë afatin për lëshim të certifikatave të reja për regjistrim në TVSh, deri me datë 31 Dhjetor 2010. Shtyrja e afatit vjen si rezultat i përkushtimit për zbatim transparent dhe efektiv të shërbimeve, zbatim të barabartë dhe të …