Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Për Bizneset e Vogla Individuale me qarkullim deri në 50,000€, të cilat nuk kanë përzgjedhur të tatohen në bazë të të ardhurave reale, obligimi për pagesë në emër të Kontibuteve Pensionale do të jetë: 1/3 e shumës së tatimit me një kufi maximal që është trefishi i asaj shume, ndërsa minimum 30% i pages minimale. …

(sq)

Gjatë takimit pjesëmarrësit – palët e interesit, kanë shprehur edhe njëherë gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të çfarëdo projekti, i cili është në interes të tatimpaguesve. Ata po ashtu, theksuan se ngritja e kapaciteteve vepruese, rritja e shërbimeve kualitative ndaj tatimpagueseve, janë indikatorët kryesor të cilët u mundësojnë atyre të deklarojnë dhe paguajn tatimet në …

(sq)

Anëtarët e SHKÇAK, u njoftuan edhe përmes shembujve se si bëhet Deklarimi dhe pagesa e tatimit për bizneset me qarkullim deri në 50.000 euro sipas Ligjit Nr. 04/L-104 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Ligjit Nr. 04/L-103 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për …

(sq)

Tatimpaguesit e Lojërave të Fatit, u njoftuan me dispozitat ligjore të rregulluara me Ligjin për Lojërat e Fatit, si: mënyrën e organizimit dhe funksionimin e Lojërave të Fatit, licencimi i subjekteve dhe regjistrimi i punonjësve të Lojërave të Fatit, themelimi i autoritetit të Lojërave të Fatit dhe mbikëqyrja e tyre, ndëshkimet për shkelje të dispozitave …

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për deklarimin dhe pagesën e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50.000 euro në lëmin e shërbimeve. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues është rregullimi i çështjeve tatimore për tatimpaguesit që kërkohet të deklarojnë dhe paguajnë detyrimin tatimor, sipas : a) Ligjit …

(sq)

3. Tatimpaguesi që zgjedhë t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e identifikuara në paragrafin 4 të këtij neni për cilëndo periudhë tatimore kërkohet t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e tilla për periudhën tatimore në të cilën zgjedhja (opsioni) është bërë, plus së paku tri (3) periudha tatimore pasuese, sikurse është paraparë në aktin nënligjor të lëshuar …

Komunikatë për media – Rezultatet e deritanishme të ATK-së inkurajojnë donatoret për mbështetje të mëtutjeshme

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator. Me ç’rast,  pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë përfaqësues nga Ministria e Financave, USAID, FMN, Zyra e Komisionit Evropian dhe SIDA. Në takim para të pranishmeve ATK-ja ka prezantuar rezultatet e deri tanishme, duke përfshirë këtu ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, trajtimin e barabartë …

(sq)

Prezantues i trajnimit për Deklarimin Elektronik ishte, z. Sami Salihu – Menaxher i Edukimit dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, i cili fillimisht pjesëmarrësit i njoftoi për procesin në mënyrë të përgjithshme, lidhur me funksionimin e Deklarimit Elektronik (EDI), përparësitë e sistemit, lehtësirat për tatimpaguesit, regjistrimin e tatimpaguesve në EDI, deklarimin dhe pagesat përmes këtij sistemi, etj. …

(sq)

Në këto seminare pjesëmarrësit u informuan, lidhur me reformat në regjistrimin e biznesit, mënyrën e përdorimit të deklarimit elektronik për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale dhe TVSh, deklarim i cili është në dispozicion të tatimpaguesve që nga data 1 Maj 2012, ku fillimisht do të jetë mundësi alternative e deklarimit, e nuk do të …