Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Sipas Legjislacionit tatimor, të gjithë personat, që kryejnë furnizime me mall dhe/ose ofrojnë shërbime, kur nuk duhet të lëshohet faturë, detyrohen të lëshojnë kupon tatimor apo kupon fiskal. Atëherë, Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë konsumatorët se me rastin e blerjes së mallrave apo shërbimeve, nuk janë të obliguar të paguajnë, nëse biznesi nuk …

(sq)

Pjesëmarrës në këto seminare ishin tatimpagues, organizata biznesi, njësi të përhershme, OJQ, përfaqësues të tyre, si dhe qytetarë të interesuar për temat e lartpërmendura. Në këto seminare pjesëmarrësit u informuan, lidhur me reformat në regjistrimin e biznesit, mënyrën e përdorimit të deklarimit elektronik për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale dhe TVSh, deklarim i cili …

(sq)

E nga ana tjetër para të pranishmëve,  drejtori i përgjithshëm i ATK-së, z.Behxhet Haliti, potencoi edhe njëherë se përmirësimi i  shërbimeve për tatimpagues, transparenca dhe ngritja e besimit te publiku ndaj ATK-së, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë prioritete tona, me këtë rast renovimi këtij objekti dhe krijimi i një Qendre të vetme të shërbimit …

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Data Regjioni Ora Vendndodhja 22.05.2012 Mitrovicë 10:00 Salla e Zyrës Regjionale të ATK-së 23.05.2012 Gjilan 10:00 Restaurant LUXOR (Salla e madhe) 24.05.2012 Ferizaj 10:00 Restaurant  “Ujëvara” 25.05.2012 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal(Shtëpia e Bardhë) 28.05.2012 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal 30.05.2012 Prishtinë 10:00 Hotel …

(sq)

Vlen të theksohet se sistemi i ri deklarimit që në hapat e parë të tij ka rezultuar suksesshëm, ku deri më tani  nga fillimi i mujit Maj janë regjistruar 6 mijë e 400 tatimpagues, pra kanë bërë regjistrimin dhe kanë marrë kredencialet që të shfrytëzojnë mënyrën e deklarimit elektronik, ndërsa kanë deklaruar deri më tani …

(sq)

Në anën tjetër Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z.Behxhet Haliti shprehu konsideratën më të lartë për përfaqësuesit institucional, duke theksuar se – “Takimet e këtilla si ky i sot, ashtu siç i kemi pasur në të kaluarën dhe besoj se do t’i kemi edhe më intensive në të ardhmen, janë të një rëndësie të posaçme. …

(sq)

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK-ja, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor: – Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të …

(sq)

Projekti për deklarimin elektronik të tatimit në paga dhe kontributeve pensionale, nga 1 Maji 2012 është mundësi alternative e deklarimit, e nuk do të jetë domosdo e vetmja formë e deklarimit të bizneseve. Forma aktuale e raportimit, përmes formularëve të posaçëm dhe raportimit tremujor, do të mund të përdoret deri në fund të muajit Korrik. …

(sq)

Kurse Trusti do të ketë informacion më të saktë dhe në kohë për kontribuuesit dhe kursimet e tyre pensionale. E gjithë kjo do të bëhet e mundur falë sistemit të ri të ndërtuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) në bashkëpunim me Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti). Por projekti për deklarimin elektronik të …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Gjithashtu ATK, ju njofton se aktivitetet e sajë, do të përqendrohen pikërisht te këto veprimtari, prandaj, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më …