Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Monitorimi i bizneseve për mos-lëshim të kuponëve fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës, në përpjekje për të siguruar zbatimin e legjislacionit tatimor dhe për të monitoruar përpjekjet e bizneseve në përmbushjen e detyrimeve tatimore, ka kryer 3,188 vizita permbushëse në biznese të ndryshme të vendit, ku për mos-lëshim të kuponëve fiskal, ka rezultuar me aplikim të 3,817 gjobave në vlerë mbi 1 milionë euro. …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe …

Njoftim për tatimpagues – ATK, plotëson/ndryshon Procedurat e Rimbursimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se bazuar në Ligjin në fuqi për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Ligjin Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, si dhe në përputhje me Ligjin Nr. 08/L-176 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e tyre …

Njoftim për tatimpagues – ATK, plotëson/ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se bazuar në Ligjin në fuqi për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe në përputhje me Ligjin Nr. 08/L-176 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e tyre me Ligjin Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, ka nxjerr udhëzuesin me të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbi gjysmë miliardi të hyra tatimore për tetë muaj

Administrata Tatimore e Kosovës ka pasur një performancë të shkëlqyeshme në mbledhjen e të hyrave gjatë periudhës janar-gusht 2023, ku janë mbledhur 579.2 milionë euro, e që në krahasim mes periudhave të njëjta 2022-2023 kemi rritje për 92 milionë euro. Këto rezultatet pozitive tregojnë një përmirësim të qëndrueshëm të punës së këtij institucioni kyç për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – OECD publikon profilin shtetëror për Transferimin e çmimit për Kosovë

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), për të parën herë ka publikuar profilin shtetëror për Transferimin e çmimit (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) për Kosovë. Profili shtetëror përfshinë informatat e përditësuara dhe të harmonizuara mbi aspektet kryesore të legjislacionit mbi Transferimin e çmimit, të paraparë nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dataseti me të dhëna të hapura për numrin e punëtorëve sipas ID-ve dhe numrin e punëtorëve sipas vendeve të punës

Përmes kësaj komunikate dëshirojmë t’i njoftojmë qytetarët dhe organizata të ndryshme se tani kanë mundësi t’i shfrytëzojnë të dhënat e hapura të Administratës Tatimore të Kosovës në lidhje me numrin e punëtorëve sipas ID-ve dhe numrin e punëtorëve sipas vendeve të punës. Këto të dhëna vijnë me kategorizime të ndryshme, duke ju mundësuar të kryeni …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.   Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë.   Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton …