Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Mbledhja e Detyrueshme

16.10.2015
Fletëpalosje – INFORMATA PËR BORXHIN TATIMOR