Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.08.2009
Aplikacioni për numër fiskal


04.08.2009
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 07 / 2009 PËR REGJISTRIMIN, ÇREGJISTRIMIN DHE PAJISJEN ME NUMER FISKAL


04.08.2009
Njoftim PËR PAJISJE ME NUMËR FISKAL