Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Pensionet

Ligjet
Rregulloret
Udhëzime – Rregulla
Formularë – mostra
Ligjet
Ligji Nr. 04/L-101 – PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS
Ligji Nr. 03/L-084  – Për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 për Fondin Pensional te Kosovës
Rregulloret
Rregullore nr. 2005/20
Rregullore nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/35 mbi Pensionet në Kosovë
Rregullore nr. 2001/35
Rregullore nr. 2001/35 – Mbi Pensionet në Kosovë
Udhëzime – Rregulla
Rregullat e Administratës Tatimore
Rregullat e Administratës Tatimore mbi implementimin e rregullores së UNMIK-ut nr.2001/35 – Mbi Pensionet në Kosovë
 Formularë – mostra
  Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe formulari i pagesës
  Raporti tremujor për Kontributet e mbajtura në burim dhe të paguara