Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Tatimi mbi të ardhurat e korporatave

Ligjet
Rregulloret
Udhëzime
Formularë – mostra

 


Ligjet
 Ligji Nr. 06/L-105 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


 Ligji Nr. 04/L-103 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN NË TËARDHURAT E KORPORATAVE Nr. 03/L-162


 Ligji Nr. 03/L-113
Ligji Nr. 03/L-113, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


 Ligji_2009_3_L162
PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


Rregulloret
 Rregullore nr. 2005/51
Rregullore nr. 2005/51 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


 Rregullore nr. 2007/22
Rregullore nr. 2007/22 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


 Rregullore nr. 2004/51
Rregullore nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Udhëzime
 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


 Udhezim_Administrativ_8_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 08 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


 Udhëzim Administrativ nr. 01/2005
Udhëzim Administrativ nr. 01/2005 – Datë .02.2005 – Mbi zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave


 Udhëzim Administrativ nr. 03/2005
Udhëzim Administrativ nr. 03/2005 – Datë .02.2005 – Zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut nr. 2002/3 dhe nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në Fitim dhe Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


Formularë – mostra
 Formular aplikacioni për regjistrim për Korporatat e vogla që vendosin të tatohen sipas skemës së tatuarjes mbi të Ardhurat Reale
 QS – Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për Korporatat e vogla
 QL – Pasqyra tremujore e pagesës paradhënie për Korporatat e mëdha
 CD – Deklarata e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave