Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Tatimi në fitim

Rregullore – Ligje
Udhëzime
Rregullore – Ligje
Rregullore nr.2002/03
Rregullore nr.2002/03 – Mbi Tatimin në Fitim në Kosovë
Udhëzime
Udhëzimi Administrativ nr. 02/2002
Udhëzimi Administrativ nr. 02/2002 – Datë 01.04.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit në Fitim në Kosovë