03.09.2021

Rregullore e brenshme për parandalimin e konfliktit të interesit në ATK


17.06.2021

Plani për Përmirësimin e Integritetit të Administratës Tatimore të Kosovës – Dokumenti për Indikatorë


15.12.2020

Formulari i Aplikacionit për “Lirimet nga TVSH në rastin e blerjes së lëndës së parë brenda vendit”


16.10.2020

Udhëzues lidhur me procedurat e pajisjes me Vertetim Tatimor


12.06.2020

Anketë me tatimpaguesit 2019


18.07.2019

Lirimi në import të TVSH- së për Teknologji Informative


18.07.2019

Lirimi në import të TVSH- së për Lëndën e Parë


14.01.2019

Njoftim nga Komisioni për Lirime në import 2019


21.12.2018

Stoqet për qëllime të Lirimit të Lëndës së Parë/Gjysëmproduktit/Burimet e Energjisë në Importe


21.12.2018

Stoqet për qëllime të Lirimit të Pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit në Import


26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH me rastin e importimit të lëndës së parë


26.06.2018

Aplikacioni për lirim nga TVSH për importim të pajisjeve të teknologjisë informative


06.03.2018

NJOFTIMI I TRANSAKSIONEVE VJETORE TË KONTROLLUARA


16.04.2018

Pajisjet e TI – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.12 për vitin 2018


16.04.2018

Lënda e parë – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.11 për vitin 2018


02.03.2018

Pajisjet e TI – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.12, për vitin 2017


02.03.2018

Lënda e parë – Lista “sipas bizneseve” për kërkesat e aprovuara për lirim nga TVSH në importim të”Lëndës së parë për prodhuesit”, sipas Ligjit për TVSH nr. 05/L-037, nenit 29.11, për vitin 2017


27.09.2017

Formulari – NJOFTIMI I TRANSAKSIONEVE VJETORE TË KONTROLLUARA


01.03.2017

Rregullore e brendshme për Procedurat e Rimbursimit të TVSH-së, TAP, dhe TAK


03.11.2015

Plotësim i vendimit për punë sekondare


Pages:   1 2 3