Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Aplikacioni për punësim

31.01.2024

Njoftim për anulim konkurseve – Inspektor i mesëm tatimor dhe Zyrtar për Mbledhje të Detyrueshme


04.01.2024

Njoftim për vazhdim të konkursit – Drejtor i departamentit të tatimpaguesëve të mesëm (1 pozitë)


04.01.2024

Njoftim për rekrutim – Zyrtar për Mbledhje të Detyrueshme


04.01.2024

Njoftim për rekrutim – Inspektor i mesëm tatimor


24.11.2023

Njoftim për rekrutim – Drejtor i departamentit të tatimpaguesëve të mesëm (1 pozitë)


21.02.2020

Njoftim për kandidatin e suksesshëm Zyrtar i TI-së – Zyrtar i TI-së për përkrahje (1 pozitë)


27.09.2019

Vazhdimi i afatit të njoftimit të jashtëm për rekrutim – Zyrtar i TI-së për përkrahje (1 pozitë)


13.09.2019

Njoftim për rekrutim – Zyrtar i TI-së për përkrahje (1 pozitë)


13.09.2019

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Zhvillues dhe Adm i L. Sist. Softuerike (2 pozita)


13.09.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Personelit (1 pozitë)


10.09.2019

Njoftimi mbi mbajtjen e intervistës me gojë – Zyrtar i Personelit (1 pozitë)


10.09.2019

Njoftimi mbi mbajtjen e intervistës me gojë –  Zhvillues dhe Adm i L. Sist. Softuerike (2 pozita)


04.09.2019

Njoftimi i kandidatëve për test me shkrim –  Zhvillues dhe Adm i L.Sist.Softuerike (2 pozita)


04.09.2019

Njoftimi i kandidatëve për test me shkrim – Zyrtar i Personelit (1 pozitë)


17.08.2019

NJOFTIM PËR  I JASHTËM PËR REKRUTIM – Zyrtar i personelit 1


07.08.2019

NJOFTIM PËR REKRUTIM – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike (2 pozita)


25.07.2019

Njoftim për anulim konkursi – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike


18.07.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike


12.07.2019

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike (2 pozita)


08.07.2019

Njoftim i kandidatëve për testimin nga përzgjedhja e ngushtë – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike (2 pozita)


28.06.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë i personelit (1 pozitë)


28.06.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Udhëheqës Ekipi ATK-Drejtoritë rajonale (8 pozita)


28.06.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Udhëheqës Ekipi ATK-DTM (1 pozitë)


24.06.2019

Vazhdimi i afatit të njoftimit të jashtëm – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike (2 pozita)


08.06.2019

NJOFTIM PËR REKRUTIM – Zhvillues dhe administrator i lartë i sistemeve softuerike (2 pozita)


31.05.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar administrativ


27.05.2019

NJOFTIM MBI MBAJTJEN E INTERVISTËS ME GOJË – Zyrtar administrativ


22.05.2019

NJOFTIM I KANDIDATËVE PËR TESTIM – Zyrtar administrativ


14.05.2019

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM PËR REKRUTIM – Zyrtar administrativ


13.05.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM – Inspektor Tatimor


07.05.2019

NJOFTIM MBI MBAJTJEN E INTERVISTËS ME GOJË dt. 12.05.2019 – Inspektor Tatimor


07.05.2019

NJOFTIM MBI MBAJTJEN E INTERVISTËS ME GOJË dt. 11.05.2019 – Inspektor Tatimor


07.05.2019

NJOFTIM MBI MBAJTJEN E INTERVISTËS ME GOJË dt. 10.05.2019 – Inspektor Tatimor


07.05.2019

NJOFTIM MBI MBAJTJEN E INTERVISTËS ME GOJË dt. 09.05.2019 – Inspektor Tatimor


27.04.2019

KONKURS I JASHTËM – Zyrtar Administrativ (1 pozitë)


25.04.2019

Njoftim i kandidatëve për testimin nga përzgjedhja e ngushtë – Inspektor tatimor


15.04.2019

Njoftim për anulimin e konkursit – Zyrtar administrativ


01.04.2019

Konkurs i brendshëm – Zyrtar i Lartë Tatimor (2 pozita)


22.03.2019

Konkurs i jashtëm – Zyrtar Administrativ (1 pozitë)


22.03.2019

Konkurs i jashtëm – Inspektor Tatimor (20 pozita)


29.01.2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Teknologjisë Informative


24.01.2019

Njoftim mbi mbajtjen e intervistes me gojë – Zyrtar i Teknologjisë Informative


09.01.2019

Vazhdim i afatit të njoftimit të jashtëm për rekrutim – Zyrtar i Teknologjisë Informative


26.12.2018

Njoftim për rekrutim – Zyrtar i Teknologjisë Informative


06.12.2018

Anulim i konkursit të jashtëm – Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë i personelit


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë tatimor për marrëdhënie ndërkombëtare


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Udhëheqës i divizionit për deklarim, pagesa dhe llogari


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Udhëheqës i ekipit ATK


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë ligjor


27.11.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i lartë tatimor për marrëdhënie ndërkombëtare


16.11.2018

Vazhdim i afatit të njoftimit të jashtëm për rekrutim – Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike


05.11.2018

Konkurs i brendshëm – Zyrtar i Lartë Ligjor


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Udhëheqës I Divizionit për Deklarim, Pagesa dhe Llogari


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Udhëheqës i Divizionit për Procedurat e Mbledhjes


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Zyrtar i lartë tatimor


01.11.2018

Njoftim për rekrutim – Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike


31.10.2018

Njoftim për anulim të konkursit – Zyrtar i Mbledhjes së detyruar(5 pozita)


11.09.2018

Njoftim për anulim të konkursit – Udhëheqës i Ekipit të Kontrollit


16.08.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Shtëpiak


09.08.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Shtëpiak


02.07.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Udhëheqës i Ekipit të Kontrolit (10 pozita)


25.05.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar


21.05.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – pozita Zyrtar i Depos


11.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar.

Për kandidatët në listë, intervista do të mbahet me datë 16.05.2018


11.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar.

Për kandidatët në listë, intervista do të mbahet me datë 15.05.2018


07.05.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Shtëpiak


07.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar/e i Depos


04.05.2018

Njoftim i kandidatëve për pezullimin e konkursit të jashtëm – Zyrtar i mbledhjes së detyruar


25.04.2018

Njoftim i kandidatëve për testimin nga përzgjedhja e ngushtë – Zyrtar i Mbledhjes së Detyrueshme


24.04.2018

Njoftimi i kandidatëve për intervistë me gojë – SHTËPIAK


Pages:   1 2