Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Seminar për Fermer me temën: Përmbushja Tatimore

Prezantuese: VALBONA JAKUPI
Késhilltare Pér Tatim né té Ardhura Personale

DATA: 16 Mars 2023

ORA: 10:00- 12:00

ADRESA: Hotel “EMERALD”