Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

25.01.2022

Vendim shpjegues publik nr. 01/2022 – Vendim shpjegues publik nr.01/2022 për procedurat e trashëgimisë të biznesit individual pas vdekjes së pronarit


11.12.2020

Vendim shpjegues publik nr. 01/2020 – Vendimi Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19


24.03.2020

Vendimi nr 28 – Per marrjen e masave shtese pas konfirmimit te rasteve me Corona Virus Lirohen perkohesishte nga pagesa e TVSH-se


19.03.2020

Vendim – Zgjatja  e afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursime


20.12.2019

Vendim Shpjegues-Publik-NR. 03_2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – aplikimi i ngarkesës së kundërt.


19.02.2019

Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2019 – VENDIMIN SHPJEGUES PUBLIK NR. 02/2019 PËR TRAJTIMIT TATIMOR TË KONTRATAVE AFATGJATE NDËRTIMORE


25.01.2019

Vendim Shpjegues Publik Nr. 01/2019 – VENDIMIN SHPJEGUES PUBLIK NR. 01/2019 PËR TRAJTIMIN TATIMOR TË IMPORTEVE DHE FURNIZIMEVE KUR FINANCOHEN APO BASHKËFINANCOHEN DREJTPËRDREJTË NGA KOMISIONI EVROPIAN


16.01.2019

Vendim Shpjegues Publik Nr. 01/2018 – VENDIMIN SHPJEGUES PUBLIK NR. 01/2018 PËR TRAJTIMIN TATIMOR TË FONDIT REZERVË TË INSTITUCIONEVE FINANCIARE, TË LICENCUARA NGA BQK


23.08.2017

Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2017 – Aplikimi i ngarkesës së kundërt për shërbimet e blera jashtë Kosovës


04.07.2017

Vendim Shpjegues Publik Nr.02/2017 – Nxitjet dhe motivimet për marrje të kuponëve fiskal


12.04.2017

Vendim Shpjegues Publik Nr.01/2017 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës (FKPK)


22.12.2016

Vendim Shpjegues Publik Nr.05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt


09.08.2016

Vendim Shpjegues Publik Nr.04/2016 – Trajtimi i Donacioneve për qëllime tatimore


02.06.2016

Vendim Shpjegues Publik Nr.3-2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore


09.03.2016

Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2016 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit


Pages:   1 2 3 4 5 6