Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

25.02.2016

Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2016 – Furnizimi i shërbimeve në lëminë e ndërtimit (Aplikimi i ngarkesës së kundërt)


03.12.2015

Vendimi Shpjegues Publik Nr.04/2015 – TRANSAKSIONET E MULLINJVE


26.06.2015

Vendimi Shpjegues Publik Nr.03/2015 – Ndryshimet në pajisjet elektronike fiskale – Aplikimi i normës së reduktuar të TVSH-së


22.06.2015

Vendimi Shpjegues Publik Nr.02/2015 – Dorëzimi i kuponëve fiskal dhe rimbursimi i mjeteve


18.05.2015

Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2015 – Metodat indirekte të kontrollit


 23.12.2014

Vendim Shpjegues Publik Nr.06/2014 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga FKPK


Pages:   1 2 3 4 5 6