Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

26.11.2014

Vendim Shpjegues Publik Nr. 05/2014 Trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë shujtave për të punësuarit


26.11.2014

Vendim Shpjegues Publik Nr. 04/2014 Vlerësimet dhe Rivlerësimet doganore


26.05.2014

Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2014 Lindja e detyrimeve tatimore për TVSh mbi mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore


20.03.2014

Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2014 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit


14.03.2014

Vendimi Shpjegues Publik Nr. 1/2014 për Të Ardhurat e tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë


05.12.2013

VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR 04/2013 – Ç’regjistrimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar


Pages:   1 2 3 4 5 6