Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.11.2013

VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR.03/2013 – Për trajtimin tatimor të furnizimeve dhe importeve kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian


16.10.2013

VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR.02/2013– SHUMA E TATUESHME NË FURNIZIMET ME TVSH PËR NDËRMARRJET PUBLIKE


12.09.2013

VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR. 01/2013 -RREGULLAT IMPLEMENTUESE TË LIGJIT PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS


 05.10.2012

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve


 07.03.2012

Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2012 Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2012 per Trajtimin e transaksioneve te Sigurimit dhe Ri-sigurimit


01.03.2012

Vendim Shpjegues Publik Nr.1/2012 Vendim Shpjegues Publik Nr.1/2012 per Shumen e tatueshme ne furnizimet me TVSH -Ndermarrjet Publike


26.10.2010

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2010 Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2010 – Procedurat e Rimbursimit/ Kthimit të mjeteve të paguara tepër


Pages:   1 2 3 4 5 6