Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

16.08.2010

Shpjegimi_Publik_IPA_02_2010 Vendim shpjegues publik Nr: 02 / 2010 Për trajtimin tatimor të furnizimeve të liruara në pajtim me nënparagrafin 3.1 të Nenit 33 të Ligjit mbi TVSH-në kur furnizohen drejtpërdrejtë nga KE dhe lirimet në import në pajtim me nënparagrafin 2.1 të Nenit 30 të Ligjit mbi TVSH-në kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian (KE) (shkarko formën për lirim nga TVSH në Importe).


09.08.2010

Vendim Shpjegus Publik Nr 1 2010 Vendim Shpjegues Publik Nr.01/2010 për Raportimin e Blerjeve mbi 500€


13.11.2009

Shpjegim_Publik_05_2009 Vendim Shpjegues Publik Nr.05/2009 për: Zhvlerësimin dhe dëmtimin e aseteve të Ndërmarrjeve me Pronësi Publike (NPP)


16.09.2009

Vendim_i_Shpejgimit_Publik 04/2009 Vendim Shpjegues Publik Nr.04/2009 – Borxhet e Organizatave Buxhetore si rezultat i Ndëshkimeve


15.07.2009

Sh_P Menyra_Tatuarjes_pensioneve Shpjegues Publik për Trajtimin për çështje tatimore i pensioneve me shumë të tërësishme.


15.07.2009

Sh_P_Interesat_depozitat_OJQ Shpjegues Publik për Depozitat e Organizatave Joqeveritare me status të Përfituesit Publik.


Pages:   1 2 3 4 5 6