Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

28.05.2009

Shpjegim Publik Përshkrimi i implementimit të nenit 26 të marrëveshjes IPA


27.05.2008

Shpjegim_Publik_26052008 Shpjegim Publik – Zhvleresimi i pasurise se ndermarrjeve te privatizuara


04.01.2008

Udhezim_Ndermarrjet_ndertimore Udhëzim – Ndërmarrjet Ndërtimore


25.10.2007

Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe Kthimit të mjeteve të paguara tepër Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe Kthimit të mjeteve të paguara tepër


10.10.2007

Shpjegime_publike Shpjegime publike


30.07.2007

Udhëzimi për trajtimin tatimor të OJQ-ve, me Statut të Përfitimit Publik Udhëzimi për trajtimin tatimor të OJQ-ve, me Statut të Përfitimit Publik


28.05.2007

Udhezim_certifikata Udhëzim për aplikimin dhe pajisjen me Certifikat të TVSH-së


13.09.2006

MemoJo_Rezidentet_SH Memorandum shpjegues publik për Jo-Rezidentët


Pages:   1 2 3 4 5 6