Denuncijacije 0800 80 800

Prikupljanje poreza i doprinosa 

podržava ekonomski razvoj i 

blagostanje građana Kosova

Informacije

Vesti

Rokovi za prijavu

Kontakt

Divizija za komunikaciju sa medijima

038 200 250 30

Odeljenje za registraciju i usluge za poreske obvezike

038 200 250 17

info@atk-ks.org

Pozivni centar

038 222 165

qendra.thirrjeve@atk-ks.org

Poreska utaja

0800 80 800

standardet.profesionale@atk-ks.org

Generalna direkcija: Deshmoret e Kombit i Ugao ulice Bill Clinton, 10 000 Priština
info@atk-ks.org