Prijave 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Prikupljanje poreza i doprinosa 

podržava ekonomski razvoj i 

blagostanje građana Kosova

Informacije

Vesti

Rokovi za prijavu

Kontakt

Divizija za komunikaciju sa medijima

038 200 250 30

Odeljenje za registraciju i usluge za poreske obvezike

038 200 250 17

Pozivni centar

038 222 165

Poreska utaja

0800 80 800

Generalna direkcija: Deshmoret e Kombit i Ugao ulice Bill Clinton, 10 000 Priština
info@atk-ks.org