Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Položaj advokata poreskog obveznika je osnovan u cilju pružanja sredstva za poreske obveznike kojim bi oni uputili svoje zabrinutosti i njihova pitanja kada nisu bili u stanju da reše ove probleme ili pitanja kroz normalne kanale u PAK-u. Ovaj memorandum opisuje opšte procedure advokata poreskih obveznika i utvrđuje kriterijume koje treba ispuniti kako bi se uzelo u obzir pitanje poreskog obveznika i da je to pitanje advokata  poreskog obveznika.

Advokat poreskog obveznik je osnovan da pomogne poreskim obveznicima u rešavanju pitanja/ problema sa poreskom upravom:

 • baveći se problemima poreskih obveznika odmah i nepristrasno, onih koji nisu rešeni kroz normalne procedure poreske uprave;
 • pomažući poreskim obveznicima koji imaju poteškoća;
 • rešavajući pitanja koja proističu iz pogrešne primene poreskih zakona, politika i procedura PAK-a;
 • identifikujući pitanja koja utiču na prava poreskih obveznika, povećavaju pritisak u ispunjavanju obaveza ili na drugi način stvaraju probleme za poreske obveznike i iznose menadžmentu PAK-a ta pitanja; i
 • preporučujući administrativne i zakonodavne promene za sprečavanje budućih problema.

Poreski obveznik advokat nije zamena za propisane procedure ili žalbene procese. Međutim, ako ovi procesi ne funkcionišu kako treba, advokat poreskog obveznika ima pravo da posreduje u ime poreskih obveznika.

 

 

Advokat poreskog obveznika ne može da:

 • promeni poresku prijavu;
 • prima zahteve poreskih obveznika za pomoć kada treba da se koristi jedna administrativna procedura ili formalna žalba;
 • prima rutinska pitanja koja nisu prethodno upućena od relevantnih organizacija u okviru PAK-a;
 • prihvati zahtev od poreskog obveznika koji je dobio pisani odgovor na tehničko pitanje iz kancelarije zamenika generalnog direktora (Naplata), koji je pregledan i odobren od strane odgovarajućeg službenika u toj kancelariji. Međutim, ako tehničko pitanje obuhvata pitanje o primeni zakona, i PAK ranije nije zauzela zvaničan stav po ovom pitanju, advokat poreskog obveznika može prihvatiti zahtev za dobijanje konsenzusa unutar PAK-a povezano sa primenom zakona i osigurati da se javno objavi, bilo putem jedne odluke, javnog poziva ili drugih odgovarajućih sredstvima komunikacije;
 • da izrađuje politike PAK-a, ali može davati preporuke za promene u politikama i procedurama za nadležne kancelarije za određene politike ili procedure. Ukoliko se prethodno ne primene, preporuke se mogu dostaviti generalnom direktoru;
 • rešava neki problem ili pitanje koja nisu prethodno upućene njemu (advokatu), ili nisu bila razmotrena  u kancelariji unutar PAK-a, tako da se pitanja, opšta, tehnička, pravna, itd, moraju prvo podneti, ili razmotriti od relevantne kancelarije PAK-a. Ako relevantna kancelarija PAK-a nije odgovorila u roku od 30 dana, problem ili pitanje može biti dostavljeno kod advokata poreskih obveznika za razmatranje.

 

Dokumenata

UREDBU ZA ULOGU I DELOKRUG ADVOKATA PORESKIH OBVEZNIKA

Kontakt:

E-mail: avokati.tatimpaguesve@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 58
+381 38 200 250 61