Njoftim për tatimpagues – “I punësuari mund të aplikoj për subvencionim të pagës’’

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 13/19, datë 14.07.2021, lidhur me Pakon e Ringjalljes Ekonomike, si dhe Vendimet e Ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, gjegjësisht Vendimet për subvencionim sipas masave: 1.1 – Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë; 1.2 – Mbështetja …

Obaveštenje za poreske obveznike – Vođenje dokumentacije u građevinskom sektoru

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, sa posebnim naglaskom na delatnosti u oblasti građevinarstva da su dužna da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom. Na osnovu Strateškog plana 2021-2025 i Plana upravljanja rizicima za 2021, PAK je izradio Akcioni plan za postupanje prema subjektima koji obavljaju delatnosti …

Obaveštenje za poreske obveznike – „Zaposleni se može prijaviti za subvenciju plate“

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 13/19, od 14.07.2021. godine, u vezi sa Paketom ekonomskog oporavka, kao i Odlukama ministra Ministarstva finansija, rada i transfera, odnosno Odlukama o subvencionisanju prema merama: 1.1 – Povratak na posao koji su izgubili posao tokom pandemije; 1.2 – Podrška za formalno zaposlene, i 1.3 – Podrška za zapošljavanje …

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, čak i sa novom elektronskom uslugom!

Poreska uprava Kosova vas obaveštava da će od 01. septembra 2021. godine objaviti novu verziju elektronskog sistema – EDI, putem koje će biti potrebno popuniti izjavu: „Prijava lica koje nije obavezno da bude opremljeno elektronskom fiskalnom opremom / fiskalnim sistemima”. Nova elektronska usluga za popunjavanje ove deklaracije funkcionalizovana je u elektronskom EDI sistemu i dostupna …

Obaveštenje za poreske obveznike – Obaveštenje za poreske obveznike – Potvrda za zaposlenog, preuzima se preko EDI elektronskog sistema

Pozivajući se na odluku Vlade Kosova br. 01/32, od 28.08.2021, za opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19, Poreska uprava Kosova, obaveštava vas da sva preduzeća (čiji zaposleni moraju imati samo dozvolu za promet u okviru izvršavanja radnih zadataka), putem Elektronskog EDI sistema može se dobiti „potvrda zaposlenog“. Izdavanje „Potvrde …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK verifikuje robu bez porekla

Poreska uprava Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, potrebna je dokumentacija o poreklu robe. Aktivnosti PAK-a biće kontinuirano usmerene na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji, tako i …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje alatku „Verifikacija subvencije iz paketa ekonomskog preporoda“

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da obezbedi veće olakšice za poreske obveznike. Od 6. avgusta 2021. takođe nudi novu elektronsku uslugu za poreske obveznike, za koje je objavio alatku „Verifikacija subvencija iz paketa ekonomskog preporoda“. Ova alatka služi za proveru osoba koje ispunjavaju uslove za subvenciju iz mere 1.1 Paketa ekonomskog preporoda, odnosno povratak na …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Prijavite tačno porez!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da su u skladu sa poreskim zakonodavstvom dužna da prijave poreze i doprinose za penzije na realan način. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: Poddeklaranti za plate zaposlenih, poddeklaranti u srednjem i velikom preduzeću, poddeklaranti u mikro i malim preduzećima, kako …

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …