Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje obrazac za prijavljivanje radnika

Poreska administracija Kosova saopštava da danas, 13. februara 2024. godine, objavljuje novu verziju elektronskog EDI sistema, putem kojeg će svaki poslodavac biti u obavezi da obavesti PAK o zaključivanju ugovora o radu jedan dan pre početka rada. radnik.   Nova elektronska usluga za obaveštavanje radnika je operacionalizovana u Elektronskom EDI sistemu na osnovu Zakona br. …

Obaveštenje – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA Organizuje SEMINAR ZA PORESKE OBVEZNIKE

TEMA: Zakonske izmene u skladu sa Zakonom br. 08/Z-257 za administraciju poreskih procedura   SEMINAR SE ODRŽAVA: Dana Region  Vreme Mesto 08.02.2024 Priština 10:00 Hotel “Emerald” Priština 09.02.2024 Peć 10:30 Sala Skupštine opštine u Peći 12.02.2024 Prizren 10:30 Hotel “Theranda” Prizren 13.02.2024 Đakovica 10:30 Škola muzike “Prenk Jakova” Đakovica 14.02.2024 Mitrovica 10:00 Sala  ARR-a u …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vrši izmene /dopune procedura za dobijanje poreske potvrde

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je na osnovu Zakona br. 08/Z-257 za administraciju poreskih postupaka, koji je stupio na snagu 28. januara 2024. godine, izdala uputstvo koje menja /dopunjuje procedure za dobijanje poreske potvrde.   Svrha ovog u Uputstva je da informiše lica/poreske obveznike o procedurama koje se moraju poštovati da bi dobili poresku …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK dopunjava/ menja Procedure refundacije (nadoknade)

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je na osnovu važećeg Zakona o poreskoj administraciji i procedurama, Zakon br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, kao iu skladu sa Zakonom br. 08/L-176 o izmenama i dopunama zakona koji sadrže posebne administrativne postupke i njihovom usklađivanju sa zakonom br. 05/L-031 za opšti administrativni …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, u sprovođenju projekta “Neprijavljivanje prihoda u PLP”

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja ostvaruju prihode, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužna da uredno prijavljuju i plaćaju poreske obaveze. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2023 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje poreske obaveze lica koja ne prijavljuju svoja lična primanja i koja dobrovoljno ne …