Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA

ATK i njoftoi të pranishmit me aktivitetet në funksion të zhvillimit të procesit të fiskalizimit, dhe procesin e formimit të Njësisë për Menaxhimin e Arkave Fiskale si dhe për aktivitetet e implementimit në praktikë të planit për fushatën e nxitjes se konsumatorëve qe te kërkojnë dhe marrin kuponët fiskal me moton “ Kërko Kuponin Fiskal, përfito para! ”. Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2015, mund të përfitojnë të gjithë klientët/konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponët fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në Administratën Tatimore të Kosovës, me ç‘rast ne muajin pasues te çdo tremujori do te aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të të gjithë kuponëve fiskal.

Administrata Tatimore vlerëson se krahas lehtësirave edhe kjo mase stimulative për konsumatorët do të ndikojë në shtrirjen më të shpejt të fiskalizimit dhe për këtë kërkoi nga operatorët që të jenë të gatshëm për përmbushjen e obligimeve në mirëmbajtjen dhe instalimin e pajisjeve të reja fiskale.

Pjesmarrësit në takim u dakorduan që të rrisin komunikimin në funksion të tejkalimit te çdo vështirësie që mund te rezultojë gjatë këtij procesi.