Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Poreska administracija Kosova i Kosovski savet za finansijsko izveštavanje potpisali su danas sporazum o saradnji

Poreska administracija Kosova (PAK) i Kosovski savet za finansijsko izvještavanje (KSFI) potpisali su danas sporazum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je da se kroz među-institucionalnu saradnju u cilju povećanja efikasnosti, tačnosti, transparentnosti i discipline finansijskog izveštavanja od strane privrednih subjekata, koji prema zakonskim zahtevima Zakona br. 04 / L-014 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji, moraju da pripreme finansijske izvještaje i da ih reviziju.

Sa ovim Sporazumom može da se postigne efikasnije zaključenje ciklusa finansijskog izveštavanja, ciklus koji treba da bude završen u ispunjavanju poreskih obaveza firmi koje rade na Kosovu, direktan doprinos u povećanju pouzdanosti finansijskih izveštaja i efikasnije naplate poreskih obaveza.

Generalni direktor PAK-a, gdin Sakip Imeri i predsednik KSFI gdin Gem Maloku nakon potpisivanja Sporazuma sa saradnju naglasili su važnost potpisivanja ovog Sporazuma koji će omogućiti olakšice u ostvarivanju misije obe institucije i obećali su sprovođenje svih obaveza koje proizilaze iz Sporazuma.