Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, je održao Seminare sa poreske obveznike

Svrha ovih seminara je bila prezentacija načina godišnje deklaracije, uključujući: deklaraciju i plaćanje poreza na lične prihode, deklaraciju i plaćanja poreza na prihod korporacija, deklaraciju poreza partnerstva, izveštavanje kupovina preko 500 €, poreza po odbitku i informisanje poreskih obveznika o novom elektronskom sistemu- EDI, koji će uskoro biti u upotrebi od strane poreskih obveznika.

Poreski obveznici su naširoko upoznati o načinu godišnje deklaracije formulara PD, CD, DO, prilikom čega su se pokazali praktični primeri za ispravno popunjavanje ovih deklaracija.

Takođe, i izveštavanje kupovina preko 500 € i poreza po odbitku, pokazani su razni primeri, kako bi se eliminisale greške u primeni ovih procesa.

Istovremeno, poreski obveznici su upoznati sa novitetima novog elektronskog sistema-EDI, koji će uskoro biti u upotrebi od strane poreskih obveznika. Novi elektronski sistem EDI će pružiti više mogućnosti i podsticaje za poreske obveznike u cilju dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza.

Tokom ovih radionica, učesnici su postavili razna pitanja u vezi predstavljene teme, kao i druga pitanja koja se odnose na poresko zakonodavstvo. Za sva pitanja koja učesnici postavili, dobijeni su adekvatni odgovori.

Učesnicima su podeljeni informativni materijali od PAK, kao što su: Priručnik pitanja i odgovori, brošure: „Prava i obaveze poreskih obveznika,“Opšte informacije o Poreskoj administraciji Kosova, Pitanja – Odgovori za PDV, PLP, PPK, informacije o poresko dugovanju, Smernice o dostavljanju informacija o utaji poreza, korupcije ili nepropisnog ponašanja osoblja PAK-a, „Advokat poreskog obveznik-a“, „Call Centar“, takođe je podeljen poreski Kalendar 2015, koji uključuje rokove dostavljanja prijava i vrste poreza, itd.

U ovim seminarima, broj zainteresovanih je bio prilično visok, gde su učesnici bili: poreski obveznici, privredna društva, nevladine organizacije, i predstavnici stalnih jedinica, računovođe i zainteresovani građani.

Materijal predstavljen na ovim seminarima, dostupan je poreskim obveznicima na veb sajtu PAK-a .www.atk-ks.org na linku Multimedia – Materiale & Prezantime.