Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Finansija Avdulla Hoti posetio je danas Poresku Administracije Kosova

G.Haliti je tokom sastanka istakao da „dosledno imamo jedan stabilan trend redovnih prihoda, pružanje usluga preko 44.000 p/o, da prijavljuju i plaćaju poreze iz svojih kancelarija i iz svojih domova preko EDI -ja, usluge koje se pružaju su među najboljim institucionalnim uslugama u zemlji, održavajući i stvarajući pozitivnu klimu, koja snažno podržava ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, kako bi se postigao što veći efekat i uticaj na ponašanje poreskih obveznika, koristeći što manje sredstava. Sve ovo u cilju pružanja glavne usluge-pružanja što kvalitetnijih usluga, pomažući njima u razumevanju i u ispunjavanju njihovih poreskih obaveza i u primenjivanju zakona sa integritetom i pravičnosti za sve, kroz proaktivnu strategiju ispunjavanja obaveza“ .

Između ostalog, ministar Hoti je izjavio da „će se u bliskoj budućnosti napraviti izmene i dopune poreskih propisa i da će se raditi na izgradnji kapaciteta u pravcu nastavka zajedničkih projekata između dva glavna organa naplate prihoda, Poreske administracije i Carina, u pravcu funkcionalne integracije i naplate PDV-a u unutrašnjosti, sa ciljem stvaranja olakšica za poslovnu zajednicu i sužavanja poreskog  jaza“.