Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ured glavnog državnog tužioca i Poreska administracija Kosova razgovaraju sa drugim institucijama za sprovođenje zakona o saradnji u razmeni informacija za platformu za krivične istrage o obaveštajnim podacima

Ured Glavnog državnog tužioca, i to V.D. Glavni državni tužilac, g. Besim Keljmendi, zajedno sa direktorom Poreske administracije Kosova (PAK), Ilirom Murtezajem, uz podršku Kancelarije UNDP-a na Kosovu, kroz projekat SAEK III, održao je sledeći sastanak sa institucionalnim akterima sprovođenja zakona u Republici Kosovo , gde je razgovarano o saradnji u razmeni informacija za platformu za krivične istrage o obaveštajnim podacima, kao i o mogućnosti izrade i potpisivanja međuinstitucionalnog Memoranduma o razumevanju u budućnosti, u cilju prikupljanja i razmene podataka koji će biti na usluzi ovoj platformi.

 

Pored razgovora rukovodilaca institucija u vezi sa aktivnostima saradnje, odnosno materijalizacijom ove platforme, odgovorni zvaničnici relevantnih institucija sektora informacionih tehnologija predstavili su vrstu podataka koje ta institucija proizvodi ili obrađuje, tj. format i hosting, kao i tehnološke mogućnosti razmene ovih podataka od strane svake institucije.

 

Elektronska platforma za krivične istrage na obaveštajnim podacima omogućava razmenu informacija sadržanih u bazama podataka institucija za sprovođenje zakona, u cilju ubrzavanja istražnih postupaka za subjekte u slučajevima korupcije, organizovanog kriminala i finansijskog kriminala, što bi omogućilo efikasnu borbu i efektivnost krivična dela, koja platforma proizilazi iz osnovnog sporazuma između Kancelarije Glavnog državnog tužioca i Poreske administracije Kosova (PAK).

 

Ova elektronska platforma ima za cilj da ima pozitivan uticaj na smanjenje nivoa korupcije na Kosovu, jačanjem mehanizama za praćenje i nadzor institucija kako bi svoje funkcije obavljale efikasno, transparentno i odgovorno.

Na ovom sastanku, pored UGDT i PAK-a kao nosilaca ove aktivnosti, učestvovali su rukovodioci javnih institucija iz: Poreske administracije Kosova (PAK), Ministarstva pravde, Centralne banke Kosova (CBK), Agencije za prevenciju korupcije, Carina Kosova, Finansijsko obaveštajna jedinica, Agencija za civilnu registraciju, Agencija za informacije i privatnost i Odeljenje za porez na imovinu u okviru Ministarstva finansija.