Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Potvrda za zaposlenog, preuzima se preko EDI elektronskog sistema

Pozivajući se na odluku Vlade Kosova br. 01/05, od 05.04.2021, za opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19, Poreska uprava Kosova, obaveštava vas da sva preduzeća (čiji zaposleni moraju imati samo dozvolu za promet u okviru izvršavanja radnih zadataka), putem Elektronskog EDI sistema može se dobiti „potvrda zaposlenog“.

Izdavanje „Potvrde za zaposlenog“ putem Elektronskog EDI sistema zahtevaju svi subjekti koji posluju i učestvuju u radu lanca snabdevanja (uključujući prevoz robe / usluga), u skladu sa tačkom 15.3 gore navedene Odluke, ako rade čak i tokom ograničenog vremena za slobodno kretanje.

Zaposleni svakog poreskog obveznika mora da uveri da je dokument „Potvrda zaposlenog“ validan za promet samo u vršenju dužnosti i kao takav ne može se koristiti u druge svrhe.

Dokument „Potvrda zaposlenog“ može se preuzeti putem EDI elektronskog sistema, u meniju „Usluge“, u podmeniju „Potvrda zaposlenog“. Ovaj dokument se mora preuzeti za svakog zaposlenog koji je dužan da se kreće radi obavljanja radnih zadataka.

Preuzeti dokument tada mora biti overen pečatom i potpisan. Ovaj dokument, zajedno sa službenom legitimacijom i ličnom kartom (ID) zaposlenog (ako postoji), poslužiće kao dozvola za kretanje i to samo u okviru obavljanja radnih zadataka. Dakle, ovaj dokument ine može se koristitiu druge svrhe.

PAK ispunjava obećanja o kontinuiranoj brizi o poreskim obveznicima!

  Poreska administracija Kosova