Obaveštenje za poreske obveznike – Kazne se mogu platiti od samo 50%, ako se plate u roku od 15 dana

Poštovani poreski obveznici,
Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike da je usvojila unutrašnju uredbu PAK-a br. 01/2022 o utvrđivanju procedure za funkcionisanje organizacionih jedinica za kazne i administrativne sankcije (KKAS), koji počinje da se primenjuje od 01.02.2022.
Između ostalog, ova Uredba definiše procedure nakon donošenja odluke od strane KKAS.
Na osnovu ove Uredbe, poreski obveznici kojima KKAS izriče fiksne novčane kazne za kršenje poreskog zakonodavstva, imaju mogućnost da im se odbije od pune uplate iznosa kazne.
U slučaju da poreski obveznik plati izrečenu kaznu u roku od petnaest (15) dana od dana stupanja na snagu Rešenja KKAS, poreski obveznik se oslobađa plaćanja pedeset odsto (50%) iznosa izrečene kazne i u ovom slučaju postupak žalba se odbacuje i predmet se smatra zaključenim.
Poreski obveznik koji ne plati kaznu od pedeset posto (50%) u roku od petnaest (15) dana, dužan je da plati kaznu od sto posto (100%) iznosa utvrđenog Rešenjem KKAS.
Svi poreski obveznici imaju pravo na korist od plaćanja kazne od samo pedeset odsto (50%), počev od 01.02.2022.

Poreska administracija Kosova