Obaveštenje za poreske obveznike – Vođenje dokumentacije u građevinskom sektoru

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, sa posebnim naglaskom na delatnosti u oblasti građevinarstva da su dužna da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Na osnovu Strateškog plana 2021-2025 i Plana upravljanja rizicima za 2021, PAK je izradio Akcioni plan za postupanje prema subjektima koji obavljaju delatnosti u oblasti građevinarstva, kako bi se identifikovala lica koja ne ispunjavaju svoje poreske obaveze u skladu sa zahtevi poreskog zakonodavstva.

Tokom sprovođenja ovog projekta, PAK je identifikovala da neki od biznisa koji obavljaju građevinske aktivnosti ne vode dokumentaciju u skladu sa zakonom. Stoga, PAK podseća da poreski obveznici koji se bave aktivnostima dugoročnih ugovora o izgradnji, moraju voditi odvojeno računovodstvo za svaki projekat. Ako u projektu postoji više ugovora, potrebno je voditi posebno računovodstvo za svaki ugovor u okviru projekta. Za svaki ugovor trebalo bi da postoji posebno računovodstvo za sve unose i troškove (za merne jedinice, kao što su: prodaja, plaćanja, avansi, razmene itd.)

PAK će nastaviti sa projektom „Poboljšanje usklađenosti u građevinskom sektoru“, pa u identifikovanju takvih slučajeva, stoga vas ohrabrujemo da odgovorite na poreske obaveze, u suprotnom će biti preduzete kaznene mere definisane poreskim zakonodavstvom.

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, obrazovanju sa visokim standardima, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i opštoj infrastrukturi za održivu ekonomsku i društvenu dobrobit.

 

Hvala vam što plaćate porez i doprinosite razvoju naše zemlje!

 Poreska administracija Kosova