Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Iskoristite prednost paketa za hitne slučajeve!

Na osnovu odluke ministra finansija i transfera od 03.04.2020 o odobrenju Operativnog plana za hitni fiskalni paket i obaveze institucija da sprovodu ovaj plan, Poreska uprava Kosova vas obaveštava da je pripremila i sada već poslodavci i iznjmljivači stambenih i poslovnih prostora mogu podneti svoje zahteve za sticanje koristi iz ovog paketa.

Prema operativnom planu za hitni fiskalni paket, osobe koje će imati koristi u skladu sa Merama, kao što su: 3a; 3b; 8 i 14, svoje zahtevi će poslati putem elektronskog sistema EDI, najkasnije do 15. maja 2020. godine.

Za korisnike Mere 3a; 8. i 14. poslodavci, putem elektronskog sistema EDI, moraju popuniti obrazac „Zahtev za nadoknadu plata radnika“, priložiti spisak zaposlenih, kako je dizajnirao PAK, a za nove zaposlene moraju (mera 14) priložiti ugovor o radu. Obrazac se može naći u sistemu EDI, na linku (Usluge-Zahtev za nadoknadu plata zaposlenih)Shërbimet – Kërkesë për kompensim të pagave të punëtorëve, dok se lista može preuzeti na istoj poveznici, klikom na dugme -(Preuzmi model)Shkarko mostrën,kao i klikom na dugme  (Dodaj dokumenta)Shto dokumente, kojima treba da se prilože i dokazi i ugovori zaposlenih.

U svrhu sticanja koristi u okviru mere 3a; 8 i 14, morate imati u vidu o identifikovanju zaposlenih, kao što su:

  • Aktivni radnik – podrazumeva zaposlenog koji je u neprekidnom radnom odnosu u biznisu, međutim, zbog vanredne zdravstvene situacije, poslodavac nije bio u mogućnosti da mu isplati platu. Na listi zaposlenih, ovaj zaposleni mora biti identifikovan sa statusom „A“. Ovaj zaposleni, da bi imao koristi od ovog paketa, mora biti uključen kao primarno zaposleni u mesečnu listu za plaćanje u periodu februar / 2020.
  • Neaktivni radnik – podrazumeva zaposlenog koji je otpušten kao rezultat pada aktivnosti preduzeća zbog vanredne javnozdravstvene situacije. Na listi zaposlenih, ovaj zaposleni mora biti identifikovan sa statusom „B“. Ovaj bivši zaposleni, da bi imao koristi od ovog paketa, mora biti uključen kao primarno zaposleni u mesečnu listu plaćanja za period februar / 2020.
  • Novi radnik – podrazumeva zaposlenog registrovanog u periodu vanredne javnozdravstvene situacije, sa ugovorom o radu od najmanje jedne (1) godine, potpisanim posle službenog datuma početka pandemije na Kosovu. Na listi zaposlenih, ovaj zaposleni mora biti označen statusom “C“.

Korisnici mere Mere 3b, putem elektronskog sistema EDI, moraju da popune obrazac „Zahtev za nadoknadu za stanarinu“, kao i da prilože spisak zakupodavca, kao što je dizajnirao PAK. Iznajmljivač takođe mora priložiti ugovor o zakupu između zakupodavca i iznajmljivača, a koji mora biti sklopljen pre 1. marta 2020. godine. Obrazac se može naći u sistemu EDI na linku (Usluge – Zahtev za kompenzaciju zakupa) Shërbimet – Kërkesë për kompensim të qirasë, dok se lista može preuzeti na istoj poveznici, klikom na dugme-(Preuzmite uzorak), Shkarko mostrën kao i na dugme (Dodaj dokumente)Shto dokumente, kojima treba da priložite dokaze i ugovore sa zakupodavcem.

Kroz gore navedene formulare, poslodavac i iznajmljivač, identifikujući dokaze o finansijskim teškoćama, moraju izjaviti da su na njihovu aktivnost negativno uticale vanredne situacije sa odlukama Vlade Kosova za sprečavanje širenja virusa COVID-19.

Kliknite na sledeće veze i preuzmite smernice koje identifikuju korake koje je potrebno da sledite da biste podneli svoje zahteve u vezi sa nadoknadom iz Fiskalnog paketa za hitne slučajeve:

Smernice za nadoknadu zarada i naknadu za stanarinu mogu se naći na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org na linku (Multimediji – priručnici i prezentacije) Multimedia – Manuale & Prezantime.

 

PAK, uvek spreman da pruža usluge poreskim obveznicima!

Poreska administracija Kosova