Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje – PAK poništava neke poreske potvrde (uverenja)

Poreska administracija Kosova obaveštava sva lica kao poreske obveznike i druga lica koja mogu biti institucije na osnovu člana 23. stav 1. Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-102 i br. 04/L-223, poništio je Poreske potvrde generisane onlajn od strane elektronskog sistema PAK-a i veb stranice PAK-a, odnosno poreske potvrde generisane od 03.07.2023. do 15.03.2023.

Razlog za poništenje ovih poreskih uverenja, od ukupno 833, je taj što zbog tehničkog problema u vezi interakcije za ažuriranje podataka u funkciji Poreske potvrde, sistem nije uspeo da identifikuje stvarna dugovanja u vremenskom periodu od 07.03.2023 do 15.03.2023. Kao rezultat toga, poreske potvrde su generisane čak i u slučajevima kada je poreski obveznik imao neizmirene obaveze u PAK-u.

Svaka institucija/lice koje preko linka https://evertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer verifikuje poresku potvrdu izdatu od strane PAK-a na gore navedene datume, prihvatiće obaveštenje, kao što je: „Poreska potvrda sa ovim serijskim brojem je poništena od strane PAK-a zbog tehničkog problema tokom generisanja. Ovaj poreski obveznik ima neizmirene obaveze u PAK-u, a na osnovu Odluke br. 09-06-1232 od 24.03.2023. godine izvršnog direktora PAK-a, ova Poreska potvrda je nevažeća, odnosno poništena.“

Poreska administracija Kosova traži od svih lica koja su koristila ili mogu da koriste poreske potvrde koje je PAK generisala onlajn od 07.03.2023 do 15.03.2023, da ih zamene poreskim potvrdama ponovo generisanim od strane elektronskog sistema PAK-a ili sajta PAK-a, u zavisnosti od statusa lica koje zahteva izdavanje poreske potvrde.

 

Spisak poreskih potvrda koje je poništila PAK je objavljena na veb stranici PAK-a https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2023/03/Lista-e-Ve%CC%88rtetimeve-Tatimore-te%CC%88-anuluara-nga-ATK.pdf

 

Poreska administracija Kosova moli za razumevanje!

Poreska administracija Kosova