Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK dopunjava/menja postupke refundiranja

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je na osnovu Zakona br. 08/L-257 o upravljanju poreskim postupcima, koji je stupio na snagu 28. januara 2024. godine, donela je Uredbu kojom se dopunjavaju/menjaju postupci refundiranja.

 

Svrha ove Unutrašnje uredbe PAK-a Br. 2/2024 o postupcima refundiranja je da se kroz kreiranje pisanih postupaka definišu zakonske radnje koje će se preduzeti u slučajevima kada je u pitanju sprovođenje zakonskih odredbi za refundiranja Poreza na dodatu vrednost (PDV), Poreza na lični dohodak (PLD) i Porez na prihode korporacija (PPK).

 

Ovom unutrašnjom uredbom stavlja se van snage „Unutrašnja uredba o postupcima refundiranja br. 2/2023 od 25.09.2023. godine sa br. protokola 09-06-3613“.

 

Ova unutrašnja uredba stupa na snagu danom potpisivanja od strane Generalnog direktora PAK-a.

 

Unutrašnja uredba PAK br. 2/2024 o postupcima refundiranja, možete naći na internet stranici PAK-a www.atk-ks.org na linku Za Poreske obveznike – Vodiči, Priručnici i Uredbe, ili kliknite ovde.

 

Poreska administracija Kosova