Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.

 

Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.

 

Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na lokaciji, odnosno lokacijama poreskog obveznika, tako i za dobra u prometu van lokacije poreskog obveznika.

 

Takođe, svaki poreski obveznik mora dokumentovati svu robu od trenutka prijema (bilo putem uvoza, kupovine, razmene ili na drugi način) do prodaje ili na drugi način sistematizovan, uključujući prodajnu dokumentaciju ili drugi sistem.

 

PAK podstiče sve poreske obveznike da pravilno reaguju na poreske obaveze, u suprotnom će PAK biti u obavezi da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvene  i socijalne zaštite, pravne zaštite i bezbednost, kao i opštoj infrastrukturi za bolje društveno i ekonomsko blagostanje.

 

Poreska administracija Kosova